TKÁČ, S. Zařízení pro dálkové ovládání terčů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jakubová, Ivana

Podle zadání měl student teoreticky navrhnout zařízení pro dálkové ovládání měřicích terčů řízené vhodně vybranými mikrořadiči PIC, toto zařízení realizovat, vytvořit pro ně řídicí program, oživit je a otestovat. Podmínky zadání byly splněny. Student neměl žádné předchozí zkušenosti s mikrokontroléry PIC, avšak během řešení se v problematice dobře zorientoval. K práci přistupoval iniciativně a se zájmem. Se zaujetím se věnoval především realizační činnosti (nad rámec zadání si např. postavil také programátor). Na pravidelných konzultacích předkládal různé varianty řešení. Předložená bakalářská práce měla však být zpracována pečlivěji a promyšleněji. Předložený funkční vzorek byl ověřován a splňuje požadavky zadání, takže lze určité formální nedostatky zprávy částečně omluvit. Posudek vypracoval odborný vedoucí práce Ing. Jiří Jakub.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená bakalářská práce pojednává o způsobu ovládání několika desítek zařízení (konkrétně ventilů terčů a tlačítka). Práce má uspokojivý rozsah 26 stran (+ formální náležitosti) a je logicky a přehledně členěna. Po formální stránce obsahuje práce minimum nedostatků, např.: umístění popisků obrázků a vzorců, psáno v 1. osobě, apod. Také umístění obrázků dvě strany za prvním odkazem v textu nepomáhá přehlednosti práce. Detailní popis všech zdrojových kódů v textu není nutné – vývojové diagramy mají dostatečnou vypovídací schopnost. Také výpis zdrojových kódů na 13 stranách v příloze je bezcenný. Přestože z textu plyne, že zadání bylo úspěšně splněno a zařízení je plně funkční, domnívám se, že zvolená koncepce s několika procesory nebyla nejvhodnější.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 22089