NAVRÁTIL, J. Kladná elektroda pro Ni- Cd akumulátory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Pan Navrátil zpracoval bakalářskou práci s názvem " Kladná elektroda pro Ni- Cd akumulátory". Ve své práci proměři vlastnosti elektrodových hmot s různým obsahem alfa hydroxidu nikelnatého. Pracoval aktivně a iniciativně. Práce je dobře zpracována, je přehledná s vhodným členěním kapitol. Lze vytknout některé nepřesnosti formálního rázu, např. na str. 30, kapitola 3.4.2. Měření různých poměrů hydroxidů manganu a kobaltu - není přesné, byly měřeny elektrodové hmoty ne poměry, v kap. 3.4.1. "Měření vlastností hydroxidu niklu ( dusičnan nikelnatý )" - je třeba vysvětlit. Na str. 24 v kapitole 3.2.4. 1. odstavec "Aktivní hmota Ni- Mn ( Hydroxid bez grafitace" ) je nesrozumitelná. Tyto připomínky však nesnižují výrazně celkovou úroveň práce. Práci doporučuji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vrbický, Jiří

Pan Navrátil se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá studiem hmot pro kladnou elektrodu alkalických akumulátorů. Hmoty byly proměrovány cyklickou voltametrií a cyklováním na automatickém nabíječi. Nejdříve proměřil základní beta modifikaci hydroxidu nikelnatého, dále se věnoval proměřování hmot alfa modifikace s různými aditivy a výzkumu tenkých vrstev hydroxidu niklu vytvořených elektrodepozicí. Práce je v rozsahu 36 stran, obsahuje úvod, teoretickou část, experimentální část a závěr. Práce je členěna systematicky a je zřejmý postup prováděných prací. Obrázky jsou voleny vhodně. V případe některých grafů je uvedeno příliš mnoho naměřených křivek na úkor přehlednosti, ale celkově jsou naměřená data zobrazena dobře vypovídajícím způsobem. V závěru není zcela jasná interpretace vlivu hydratace. Práce obsahuje odkazy i na zahraniční odbornou literaturu, což svedčí o odborné úrovni a znalostech v oboru alkalických akumulátorů. Tuto práci hodnotím výborně a doporučuji pro získání titulu bakalář.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 13679