ŠŤASTNÝ, A. Vliv přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubáček, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brožovský, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75044