STANICKÝ, O. Vyšetření sluchu v prostředí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Cílem práce byl návrh a realizace virtuálního přístroje v LabVIEW pro audiometrické vyšetření, konkrétně vyšetření čistými tóny. V práci je stručně probrána problematika audiometrických vyšetření, zápisu audiogramu i fyziologie sluchového aparátu. Po odborné stránce se autor v práci dopouští některých nepřesností v blokovém schématu, ve formulacích, při popisu navržených algoritmů, apod. Autorovi práce vytýkám až přílišnou stručnost nejen v bakalářské práci, ale i během jejího řešení. Práci pana Ondřeje Stanického navrhuji hodnotit známkou "dobře" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Splnění zadání B 40/50
Navrhovaná známka
C
Body
74

Posudek oponenta

Tannenberg, Milan

Student se v bakalářské práci věnuje teorii a návrhu modelu audiometru v prostředí LabVIEW. V úvodní kompilační části práce je shrnuta teorie týkající anatomie lidského sluchu a vyšetření sluchu a audiometru. Tato kompilační část má stručnější charakter. Bylo by vhodné tuto část práce doplnit příklady a blokovými schématy. Mám několik drobných výhrad k realizaci audiometru: 1) Str 23-24, Program postrádá informaci o jednotkách zpracovávaného audiosignálu. Je to vhodné uvést nejen v práci, ale i v samotném programu. 2) V práci postrádám obecná bloková schémata funkce algoritmů programu. 3) Závěr této práce je extrémně strohý jako celá práce. Bylo by vhodné zhodnotit a posoudit funkci audiometru, zhodnotit výsledky, testy. Kladně hodnotím autorovo seznámení se s prostředím LabVIEW a dokončený model audiometru. Po úspěšném složení SZZ, v případě pokračování práce doporučuji autorovi se zaměřit na širší popis dokumentace a algoritmů, frekvenční charakteristiky použitých filtrů, návrh testovacích algoritmů a analýzu audiometru na vhodném statistickém vzorku populace. Výsledky mohou být zajímavé a bude ověřena správná funkce. Přes výše zmíněné výhrady, považuji zadání za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Odborná úroveň práce D 33/50
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 22074