MRÁZEK, J. Vliv prvku pasivní bezpečnosti vozidel při kolizích s chodci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Tokař, Stanislav

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal, dostatek aplikačních schopnosti, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce splňuje základní vytýčené cíle. V úvodu se student zabýval rozdělením aktivní a pasivní bezpečnosti automobilu. Následně se zaměřil na prvky pasivní bezpečnosti při kolizích s chodci a jejich detailní popis. V kapitole 3 se zabývá dopravními nehodami s chodci, zmiňuje závažnost těchto DN a rozsahy poranění chodců. V bodě 3.2 popisuje vytvořené modelové situace střetu vozidla s chodcem v simulačním programu. Poté se zaměřil na porovnání účinků moderních prvků pasivní bezpečnosti na zmírnění následků střetu vozidla s chodcem. Student se stručně zamyslel také nad možnostmi vývoje bezpečnostních prvků vozidel pro zvýšení bezpečnosti chodců. Diplomová práce obsahuje také přilohy ve kterých jsou zobrazeny jednotlivé vytvořené modelové situace pomocí simulačního programu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroveň zpracování teoretické části se jeví jako velice obsáhlá s využítím nejmodernějších dostupných podkladů. V této části student rovněž prokázal aplikační schopnosti získané studiem.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Analytická část práce je zpracována především formou porovnání vytvořených modelových situací. V této části práce se ovšem vyskytují určité nedostatky. Jako hlavní nedostatek se jeví, že není při popisu modelových situací popsána figurína člověka především ve smyslu jeho výšky a hmotnosti. Táke je vhodné zmínit jedonduchost vytvořených modelových situací. Autor mohl prokázat větší rozmanitost především ve smyslu kombinace různých velikostí figurín a kategorie vozidel.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je po formální stránce až na drobné nedostatky přehledná. Jako určitý nedostatek lze úvést chybějící CD - ROM nosič obsahující datové soubory vytvořených modelových situací. Grafickou úpravu práce shledávám jako povedenou.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Diplomová práce díky určítým nedostatkům vykazuje nízkou úroveň pro následné praktické a teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Rozsáhlý přehled literatury je uveden, vesměs v souladu s normou ČSN ISO 69.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň práce splňuje požadavky na diplovou práci.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Zpracovaná diplomová práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání pouze částečně, chybí rozbor a následné opatření pro některé příslušenství vozidel.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Celkově lze hodnotit přístup k řečení pozitivně, výhrady je nutno vznést k části o "modelových situacích".
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Uvedená metodika zpracování modelových situací nemá potřebnou vypovídací schopnost, zejména s ohledem na vstupní parametry provedených výpočtů.
Obtížnost a správnost řešení D Zpracovaná práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání zejména v teoretické rovině. Řešení modelových situací splňuje zadání jen částečně.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Přínos zpracované práce lze spatřovat pouze v teoretické části, ve které byla daná problematika zpracována na dobré úrovní, vyčerpávající obsah chybí.
Odborná jazyková úroveň C Odborná jazyková úroveň práce je průměrná.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Písemná a grafická úprava textu, grafů a tabulek je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37013