BELÁK, M. Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal dostatek aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zpracovaná diplomová práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Zpracovaná teoretická část DP je na výborné úrovni, posluchač prokázal schopnosti aplikovat teoretické znalosti získané studiem.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Řešená problematika, dohlednost na koncová světla vozidel nebyla dosud řešena. V práci je dobře navržena i zpracována.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň DP je na požadované úrovni a zcela vyhovuje soudně inženýrské praxi.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos pro praktické i teoretické využití v expertním i soudním inženýrství je nepochybný a na práci lze nadále navazovat dalšími pracemi.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s literaturou (citace), přehled literatury je zpracován na potřebné úrovni, citace jsou náležitě popsány.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formální uspořádání a úprava DP včetně jazykové úroveně je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kropáč, František

Diplomová práce co se týče písemného a grafického zpracování je poměrně na vysoké úrovni. Druhá část, tj. měření dohlednosti na koncová světla je však zpracována velmi stroze a osobně zde „nevidím“ přínos pro znaleckou praxi. V diplomové práci bych očekával: 1) Při jaké vzdálenosti řidič, pozorovatel přestal vnímat, že na vozidle nemůže rozlišit, zda na tomto svítí brzdová světla, či svítí přerušovaně. 2) Bližší vyhodnocení měření jasu a zda toto měření vede k „nějakým“ konkrétním výsledkům či z daného měření nelze provést žádné závěry. 3) Alespoň stručný popis možnosti vyhodnocení z fotografického snímání situace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Obsah diplomové práce je v kontextu s jejím názvem. Je faktem, že v diplomové práci převažuje co do obsahu popis osvětlovací techniky na vozidlech oproti měření dohlednosti na koncová světla. Dle mého, větší pozornost bych očekával však u druhé oblasti, tj. u měření dohlednosti na potkávací světla.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Zvolený přístup zejména k první oblasti řešení diplomové práce je srozumitelný a na sebe logicky navazující. Uvedené nelze říci k druhé oblasti, kdy zvolený přístup dle mého nevede k uspokojivým a zejména použitelným výsledkům ve znalecké praxi.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D Originalita zde příliš není, zpracování podkladů je uspokojivé což je dáno dle mého malým množstvím měření. Použitá metoda pro praktické použití ve znalecké praxi je spíše minimální.
Obtížnost a správnost řešení C První oblast je korektně popsána a v logickém časovém sledu. O správnosti druhé oblasti nejsem zcela přesvědčen.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Praktické využití zde vnímám zcela minimální.
Odborná jazyková úroveň C Jazyková úroveň lze hodnotit jako dobrou a v první oblasti i jako srozumitelnou. Druhá oblast je již méně srozumitelná.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Písemné a grafické zpracování je na poměrně vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37011