RODRYČ, F. Hluková mapa v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Čížek, Martin

Student se seznámil se základními pojmy a legislativou z oblasti měření hluku, zejména v interiérech, a způsoby zpracování měření hluku v geografickém informačním systému ArcGIS. Po konzultaci s vedoucím práce provedl 3 ukázková měření zvuku v interiérech pomocí analyzátoru AL1 a systému PULSE: měření prostorového rozložení akustického pole reproduktorů v přednáškové místnosti, měření doby dozvuku v přednáškové místnosti a hlukovou mapu pracoviště s elektrickou vrtačkou. Nad rámec zadání bylo provedeno a graficky zpracováno i měření rozložení vibrací na pracovním stole pocházejících z mechanických komponent osobního počítače. Všechna měření byla zpracována v programu ArcMap s využitím nadstavby Spatial Analyst. Student plně využíval konzultací. Zadání lze považovat za splněné. Mám pouze občasné připomínky ke grafické a stylistické úpravě textu práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Čech, Petr

Předložená Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření hluku v interiérech. Po obecném úvodu následuje kapitola s názvem Problematika měření hluku. Tato kapitola je velmi stručná a obsahuje neúplné definice základních veličin (hladina akustického tlaku, křivky hladin stejné hlasitosti) užívaných dále v práci. Následuje kapitola zaměřena na metodiky měření hluku. Zde autor uvádí limity hluku v pracovním prostředí s odkazem na staré hygienické předpisy MZd ČSR sv. 37/1977. Citovaný předpis je doložka vyhlášky MZd ČSR č. 13/1977 Sb., který je od roku 2000 nahrazen nařízením vlády č. 502/2000 Sb. (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.). Hlavní část práce obsahuje popis topologie geografických informačních systémů s důrazem na systém ArcView. V praktické části student provedl měřeni a vyhodnocení hlukových map přednáškové místnosti a laboratorní učebny. Zároveň byla změřena doba dozvuku pro přednáškovou místnost a porovnána s teoretickým předpokladem. Student nad rámec zadání změřil vibrace desky stolu a vyhotovil mapu vibrací. Po odborné stránce je práce místy nesrozumitelná. Některé formulace a tvrzení jsou nepřesné a vágní. Interpretace výsledků dosažených v praktické části je rovněž vágní. Př: "Stěny mají větší akustickou odrazivost plochy než skleněné okno." Po formální stránce mám výhrady k hlukovým mapám, především k chybějícím popiskům zdroje hluku a měřících bodů. I přes uvedené výhrady student splnil zadání a práce je vhodná k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Splnění požadavků zadání A 18/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22063