TUREK, V. New Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Units [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Ing. Vojtěch Turek byl přijat na doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství na Ústavu procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI) Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně ke dni 1.9.2008 jako absolvent magisterského studia v oboru matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Ing. Vojtěch Turek se po celou dobu systematicky věnuje problematice matematického modelování zařízení na výměnu tepla se zaměřením na analýzu a modelování distribuce toku pracovních látek v těchto zařízeních. K řešení a analýze těchto problémů využívá jak vlastní matematické modely sestavované ve vhodných programových prostředích dostupných na ústavu tak také zde dostupné softwarové prostředky pro simulaci dynamiky proudění tekutin (CFD). Téma řešené v disertační práci Ing. Vojtěcha Turka se vztahuje především k nosným projektům školitelského pracoviště, především k projektu MŠMT č. 0021630502 „Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy“. Ing. Vojtěch Turek je členem pracovní sekce systémů pro přenos tepla na Ústavu procesního a ekologického inženýrství. Přístupy rozpracované v předkládané disertační práci umožňují řešit problematiku, která spadá do činnosti sekce a tvoří součást činností, které jsou rozvíjeny i v dalších činnostech pracoviště. Téma disertační práce Ing. Vojtěcha Turka je „Nové prvky zvýšení efektivity výměny tepla v systémech a zařízeních“. Uvedené téma bylo disertantem značně rozpracováno již v Pojednání k státní doktorské zkoušce, kterou jmenovaný úspěšně složil 8.4.2010, tehdy ještě v rámci souhrnné problematiky intenzifikace a optimalizace výměny tepla, na základě čehož došlo k následnému upřesnění resp. vyprofilování současného názvu disertační práce. K obhajobě disertant předkládá poměrně rozsáhlou práci, která se zaměřuje především na problematiku modelování distribuce toku pracovních látek v zařízeních na výměny tepla a představuje několik vlastních vytvořených výpočtových modelů pro různé koncepce a provedení uzlů distribuce toku, které se velmi často v zařízeních na výměnu tepla vyskytují. Přitom výpočtová řešení těchto situací distribuce toku nejsou v současné standardní projekční praxi ani zdaleka na úrovni, kterou by si tyto konstrukční uzly vzhledem ke svému zásadnímu vlivu na správnou, spolehlivou a efektivní funkci zařízení na výměnu tepla zasluhovaly. V tom lze spatřovat také zásadní přínos disertační práce. Vyvinuté výpočtové postupy prezentované v disertační práci, umožňují dostat svou kvalitou výpočet distribuce toku v daných konstrukčních uzlech na úroveň odpovídající současnému stavu poznání a aktuálním současným potřebám a požadavkům projekčních kanceláří. Samotná předložená disertační práce je členěna do pěti hlavních kapitol. Po specifikaci cílů disertační práce a souhrnném přehledu současného stavu poznání prezentované v úvodní kapitole, je druhá kapitola věnována charakteristice nejvýznamnějších zařízení na výměnu tepla vyskytujících se v procesním průmyslu. Nosnou částí práce je následná třetí kapitola, věnovaná výpočtovému modelování pro vyhodnocování stávajícího stavu (či optimalizaci) distribuce toku plynných i kapalných pracovních látek ve vybraných případech konstrukčních uzlů vyskytujících se u procesních zařízení na výměnu tepla. Vytvořené výpočtové modely, ať už vlastní analytické, nebo modely s použitím CFD jsou v této kapitole detailně popsány a následně aplikovány na konkrétní průmyslové případy, z nichž je jasně patrný dopad a význam těchto modelů a jejich výsledků na konstrukční provedení řešených distribučních uzlů. Čtvrtá kapitola se zabývá budoucími výzkumnými aktivitami v řešené oblasti a pátá kapitola sumarizuje dosažené výsledky. Disertační práce měla za cíl vytvořit nástroje pro analýzu a tvarovou optimalizaci konstrukčních uzlů pro rovnoměrnou distribuci toku pracovních látek v zařízeních na výměnu tepla. Z pozice školitele považuji vytýčené cíle za splněné. Vyvinuté nástroje byly již pracovištěm ÚPEI použity pro řešení konkrétních požadavků průmyslové sféry a staly se základem pro další možné úpravy a aplikace. Výsledky práce Ing. Vojtěcha Turka tak hodnotím jednoznačně pozitivně. Dovoluji si na tomto místě zdůraznit jeho velmi aktivní a cílevědomý přístup k doktorskému studiu, což se projevilo, mimo jiné, i na jeho publikační činnosti. Za dobu doktorského studia od roku 2008 je Ing. Vojtěch Turek autorem, resp. spoluautorem celkem 10 odborných sdělení, v nichž jsou zastoupeny jak příspěvky v impaktovaných a neimpaktovaných časopisech, tak příspěvky na konferencích a technické zprávy. Závěr: Předloženou disertační práci zpracovanou Ing. Vojtěchem Turkem na téma „Nové prvky zvýšení efektivity výměny tepla v systémech a zařízeních“ považuji za přínosnou a doporučuji disertační práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klemeš,, Jiří

Navrhovaná známka

Odstrčil, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 62861