ODSTRČIL, P. Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drnec, Rudolf

Navrhovaná známka

eVSKP id 75890