BURLAK, V. Vyhledávání textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Diplomant pracoval samostatně, konzultací využíval minimálně. Zadání z hlediska realizace databáze a programu splnil. V práci však postrádám zmínku o podobných programech a možných variantách způsobů řešení, popřípadě srovnání s programy řešícími podobnou problematiku. V závěru práce chybí zhodnodnocení vhodnosti použití navržených algoritmů v závislosti na kategorii vstupního obrazu. Diplomant prokázal znalosti v dané oblasti a výsledkem je kvalitně zpracovaný program.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Splnění zadání B 40/50
Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Macho, Tomáš

Pan Burlak se ve své práci zabýval vyhledáváním textu ve snímcích. Jeho úkolem bylo vytvořit testovací databázi pro různé kategorie textu a obrazu a jejich kombinaci. Pro tyto kategorie měl vytvořit program, který by separoval oblasti textu. Zadání práce považuji za náročné z hlediska odborného i časového. Průvodní zpráva obsahuje 50 stran a skládá se z 10 kapitol. V kapitolách 2, 3, 4 autor popsal reprezentaci obrazových dat, základní pojmy a operace spojené se zpracováním diskrétního obrazu. V kapitole 5 definuje pojmy jako text, znak a charakteristický vektor řádku. V 6. kapitole se zaměřil na charakteristické znaky jednotlivých textů jako je prostý text, tabulky, hodnoty indikované přístroji, vzorce atd. V kapitole 7 je popsán postup vyhledávání textu použitý panem Burlakem, jsou zde uvedeny i ukázky výsledné segmentace textu. 8. kapitola popisuje aplikaci vytvořenou p. Burlakem a způsob jejího ovládání. V práci nejsou dle mého názoru dostatečně prezentovány dosažené výsledky. Ukázky separovaných textů z různých kategorií předloh by si zasloužily samostatnou kapitolu a podrobnější popis, než jak je uveden v kapitole 7. Po formální stránce je práce na solidní jazykové i grafické úrovni, chybně jsou však do textu na mnoha místech vloženy odkazy na obrázky (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Rovněž seznam použité literatury neodpovídá normě ČSN ISO 690.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 13694