KOŽELUHOVÁ, J. Problematika vlivu úkapů ropných látek na hutněné asfaltové vrstvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

CSc, Vladimír Adamec,

Navrhovaná známka

eVSKP id 75904