KREJSOVÁ, V. Intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Krumsín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ježek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 76514