KOŠARIŠŤAN, M. Návrh korekčního předzesilovače pro klasický gramofon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Student se v práci zabýval návrhem a konstrukcí korekčního předzesilovače pro přenosku klasického gramofonu na bázi součástkové základny moderních elektronek. Součástí zadání bylo rovněž shrnutí požadavků kladených na předzesilovače tohoto typu a srovnání s řešeními na bázi polovodičových prvků, především integrovaných obvodů. Vedle vlastního předzesilovače byly navrženy a zkonstruovány jednotky napájecích zdrojů anodového a žhavicího napětí. Student doplnil knihovnu PSpice o modely použitých elektronek a provedl simulaci kmitočtové přenosové charakteristiky. V práci mi však chybí její srovnání s odpovídající charakteristikou pro zapojení s integrovanými obvody, zapojení jsou zde diskutována především z hlediska vzniku různých druhů zkreslení. V závěrečné části práce je popsána kompletní mechanická konstrukce zesilovače a napájecích zdrojů a jsou provedena měření parametrů zesilovače. Naměřená i simulovaná kmitočtová charakteristika jsou ve velmi dobrém souladu s charakteristikou předepsanou standardem RIAA. Práci bych vytknul větší počet různých překlepů a neobratných formulací, především však až příliš velkou míru žargonu, který mohl být nahrazen vyjadřováním více technickým, přestože jistě svědčí o velké míře zapálenosti autora pro řešenou problematiku. Zadání bakalářské práce považuji za splněné, student byl během jejího řešení velmi aktivní, vč. průběžného konzultování s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nízkofrekvenčního korekčního zesilovače RIAA pro gramofon. Student měl srovnat dvě koncepce a jejich řešení pro polovodiče s IO a elektronky. Práce má spíše malý rozsah 32 stran. Grafická a formální úroveň práce je až na drobné výjimky na poměrně dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují logicky. Student na základě známých struktur korekce RIAA navrhnul a zapojení korekčního předzesilovače s elektronkami. Vybrané části navržené konstrukce simuloval v PSpice, navržené zařízení realizoval, oživil a provedl jeho měření. Formální chyby v práci představují např. chybně zobrazené předlohy DPS - vše v jednom (obr. 19, obr. 22, obr. 24). Při srovnání požadovaného zadání s obsahem odevzdané práce si nejsem jistý, zda student neměl srovnat oba typy korekčního zesilovače, tedy polovodiče vs. elektronky, v simulační části. Přesto, že je schéma s OZ uvedené, simulace v práci chybí. Zadání práce považuji za splněné a práci hodnotím výslednou známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 22029