KOPEČEK, P. MEMS technologie snímání náklonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Jiří

Bakalářská práce pana Kopečka na téma MEMS technologie snímání náklonu je zpracovaná na velmi dobré úrovni. Studen se seznámil a proměřil vlastnosti dvou tříosých analogových MEMS akcelerometrů. V práci korektně definuje problémy a chyby během měření s těmito akcelerometry. Navrhuje několik způsobů kompenzace chyb, každý způsob odzkoušel a následně jeden používá. Nad rozsah zadání uvažoval dva akcelerometry a v závěru porovnává jejich vlastnosti. Z odborného hlediska vytýkám pouze způsob programování použitého procesoru, neboť je použito velké množství rozměrných globálních proměnných. Z formálního hlediska vyčítám pouze málo odkazů na použitou literaturu. Nicméně velmi kladně hodnotím realizaci celé práce a odzkoušený prototyp zařízení. Z předložené bakalářské práce a z konzultací během semestru je patrné, že se student tématu věnoval pečlivě a zadané tématice rozumí. Student je schopen vlastního návrhu. Předloženou bakalářskou práci hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Úkolem studenta bylo navrhnout přípravek určený k porovnání základních vlastností 2 různých typů akcelerometrů vyrobených technologií MEMS, konkrétně ADXL330 od fy. Analog Devices a MMA7260 od fy. Freescale. Práce se poměrně obsáhle věnuje popisu základních chyb měření akceloremetrů MEMS, jako je chyba měřítka, offsetová chyba nebo chyba linearity. Studentem navržený a realizovaný přípravek je řízen mikrokontrolerem ATMega16. Umožňuje výpočet chyby offsetu a měřítka akcelerometru, dokáže je korigovat a zároveň lze zařízení použít jako digitální měřič náklonu. V práci postrádám fotodokumentaci vyrobeného zařízení. K textu je přiložen zdrojový kód obslužného softwaru mikrokontroleru psaný v jazyce C. Zadání lze považovat za splněné. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 22025