KOLLÁR, M. Dvoukanálový devítipásmový ekvalizér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Petržela, Jiří

Na zadaném tématu pracoval student zcela samostatně a zadání se mu podařilo v plném rozsahu splnit. Navrhl a realizoval dvoukanálový devítipásmový ekvalizer, jeho kmitočtové vlastnosti úspěšně odsimuloval programem Pspice i proměřil v laboratoři. Součástí ekvalizeru je rovněž napájecí zdroj a jednoduchý indikátor vybuzení. Po formální stránce jsem nenalezl nic, co by se dalo studentovi vytknout. V závěrečné části práce poněkud postrádám fotografii finálního výrobku, který jinak považuji za velice zdařilý. Student prokázal jak teoretické znalosti z oblasti nízkofrekvenční elektroniky tak také praktické dovednosti a manuální zručnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kolka, Zdeněk

Student navrhl a realizoval zapojení devítipásmového analogového ekvalizéru s indikátorem vybuzení. Provedl i základní měření. Zadání bylo zcela splněno. V práci jsem nenalezl žádné závažnější nedostatky. Problém s nepřesnými kapacitami by mohl být vyřešen např. dolaďováním rezonanční frekvence pomocí R2 (obr. 5.3). Ve vlastní práci je věnováno 14 stran (z celkových 40) obecnému popisu filtrů a korekčních obvodů, které nesouvisejí s řešeným ekvalizérem. Při přebírání textu z literatury se diplomant dopustil řady odborných chyb (již např. v prvním odstavci kap 2.2). Text popisující vlastní návrh ekvalizéru má logickou stavbu. Jen některé obrázky (např. 6.1) mohly být provedené čitelněji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 22022