CUPAL, M. Vliv koeficientu redukce na zdroj ceny na výsledný index odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Stanovisko školitele k obhajobě disertační práce Ing. et Ing. Martina Cupala Školitel: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. 1. Průběh studia Ing. et Ing. Martin Cupal byl přijat do doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství, obor 3917V001 Soudní inženýrství, na FAST VUT v Brně ke dni 01.09.2006, do prezenční formy studia. Školitelem byl ustanoven prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. Téma: "Vliv vybraných multiplikačních koeficientů na výsledný index odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí". Vzhledem ke změně akreditace DSP byl ke dni 22.09.2008 převeden do celoškolského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství, obor 3917V001 Soudní inženýrství, zajišťovaného Ústavem soudního inženýrství, beze změny školitele, opět do prezenční formy studia. V souladu se studijním plánem absolvoval doktorand následující předměty: Kód Předmět Hodnocení Datum DSS01 Doktorský seminář I započteno 26.02.2009 DSS02 Doktorský seminář II započteno 26.02.2009 DSS03 Doktorský seminář III započteno 26.02.2009 DSS04 Doktorský seminář IV započteno 26.02.2009 DSS05 Doktorský seminář V započteno 26.02.2009 DSS06 Doktorský seminář VI započteno 11.11.2009 DSS07 Doktorský seminář VII započteno 16.8.2010 DA02 Matematika II 1 21.05.2007 ZQ52 Občanské právo 2 16.10.2007 ZQ57 Oceňování nemovitostí 1 04.03.2008 DA03 Pravděpodobnost a matematická statistika 1 17.01.2007 ZQ51 Soudní inženýrství - obecná metodika 1 14.11.2006 ZQ54 Speciální metodika soudního inženýrství - obecné zásady oceňování majetku 1 06.03.2007 DB01 Stavební fyzika 1 16.05.2007 ZV53 Stavební právo 1 18.12.2007 ZQ53 Trestní právo 1 18.07.2007 DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium 1 16.04.2008 Státní doktorskou zkoušku vykonal doktorand úspěšně dne 3. 6. 2008. Komise pro SDZ odsouhlasila upřesnění tématu disertace na "Vliv koeficientu redukce na zdroj ceny na výsledný index odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí". 2. Pedagogická činnost Ing. et Ing. Martin Cupal se v rámci svého studia podílel na výuce na VUT v následujícím rozsahu: Poř. č. Semestr (L, Z) Předmět Výuka (cvičení, přednášky) Rok Celkem hodin Rozsah (hodin týdně) Fakulta / ústav VUT 1 Z Ekonomie cvičení 2007 52 4 FAST 2 Z Teorie oceňování nemovitostí přednáška 2008 3 3 ÚSI 3 Z Současné cenové předpisy cvičení 2008 2 2 ÚSI 4 Z Současné cenové předpisy cvičení 2008 2 2 ÚSI 5 Z Současné cenové předpisy cvičení 2008 2 2 ÚSI 6 L Tržní oceňování nemovitostí přednáška 2009 2 2 ÚSI 7 L Tržní oceňování nemovitostí cvičení 2009 2 2 ÚSI 8 L Tržní oceňování nemovitostí cvičení 2009 2 2 ÚSI 9 L Tržní oceňování nemovitostí cvičení 2009 2 2 ÚSI 10 L Funkce tajemníka obhajoba disertační práce 6.3.2009 3 ÚSI 11 L Funkce zkoušejícího u přijímacích zkoušek přijímací řízení 15.6.2009 a 16.6.2009 12 ÚSI 12 L Statistická vyhodnocování databází nemovitostí přednáška Kurz 39 27.5.2009 5 ÚSI 13 Z Matematika pro realitní inženýrství přednáška Kurz 7.9.2009 5 ÚSI 14 Z Matematika pro realitní inženýrství přednáška Kurz 8.9.2009 5 ÚSI 15 Z Matematika pro realitní inženýrství přednáška Kurz 9.9.2009 5 ÚSI 16 Úspěšné vedení 1 diplomové práce (diplomantka: Ing. Jana Mrštíková, abs. 2010) 2009 - 2010 ÚSI 17 L Funkce tajemníka SZZ navazujícího mag. studia červen 2010 16 ÚSI Dále se jedná o průběžné korekce prací studentů navazujícího magisterského studia, týkajících se statistického vyhodnocování databází nemovitostí. 3. Znalecká činnost doktoranda na ÚSI Ing. et Ing. Martin Cupal se v rámci svého studia na ÚSI podílel na zpracování 11 znaleckých posudků ústavu, v rozsahu jednotlivě 25 až 130 hodin, tj. u jednotlivých posudků 5 až 40 %. 4. Publikační činnost doktoranda Počet publikací a navazujících aktivit je uveden v následující tabulce: Aktivita Počet celkem Z toho ve světovém jazyce (A, N, R apod.) Poznámka Monografie - počet publikací / počet stran autora - - Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s impakt faktorem (IF) > 0,500 - - Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s impakt faktorem (IF) = 0100 až 0,500 - - Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s impakt faktorem (IF)

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Korytárová, Jana

Předloženou práci hodnotím kladně, nadprůměrně. Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. Výsledky disertační práce byly průběžně publikovány v odborném časopise a ve sbornících doktorských konferencí. Disertant navrhl standardní znalecký postup, ve kterém stanov, jakým způsobem by znalec mohl při zpracování znaleckého posudku při výpočtu tržní ceny nemovitosti porovnávacím způsobem postupovat.

Navrhovaná známka

Otázky

Kropáčková, Barbora

V rámci disertační práce byla sestavena prostá databáze (databáze cen rodinných domů a bytů z kraje Jihomoravského a kraje Vysočina) a komplexní databáze. Na základě těchto databází byly vypočteny koeficienty redukce na zdroj ceny pro ČR. Disertant navrhl stanovení znaleckého postupu pro zpracování znaleckých posudků při výpočtu tržní ceny nemovitostí provonávacím způsobem.

Navrhovaná známka

eVSKP id 33118