BŘICHÁČEK, P. Studium možnosti optimalizace vlastností alternativních tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peterková, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 76358