KERBER, R. Analýza frekvence atmosférických turbulencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Tato práce je zaměřená na analýzu frekvence atmosférických turbulencí. Student se zabýval vznikem a matematickým popisem atmosférických turbulencí. V teoretické části jsou frekvence atmosférických turbulencí zmíněny okrajově. Práce obsahuje řadu nepřesných a zavádějících formulací, některá tvrzení jsou nepravdivá. Rovněž postrádám závěr, který by odpovídal úrovní bakalářské práci. Po formální stránce práce obsahuje řadu nedostatků. Kromě překlepů, gramatických chyb a způsobu úpravy práce lze vytknout i nedostatečné citace. Student bohužel nevěnoval práci dostatek času, v opačném případě věřím, že by práce v jeho podání byla velmi kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 36/50
Využití literatury D 6/10
Formální zpracování práce F 6/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5/20
Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Wilfert, Otakar

Bakalářská práce se zabývá parametry turbulentní atmosféry a jejich měřením. Autor práce experimentálně stanovil míru turbulentní atmosféry pomocí tří různých laserových zdrojů a vyjádřil frekvenční spektrum fluktuace optické intenzity pro tři různé optické vlnové délky. Zadání diplomové práce bylo splněno s určitými nedostatky. V práci se vyskytují nepřesná nebo neúplná tvrzení. Např. definice refrakce na s. 11 je chybná. Nepříliš srozumitelné je zhodnocení výsledků experimentální části práce. Celkový závěr práce je povrchní. V předložené práci je příliš mnoho hrubých gramatických chyb (např.: "vyplívající"; infrazářiče měli"; "byli to laserové diody"; "laserové diody měli" atd.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce F 22/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 22017