JUHÁS, M. Senzorový systém pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

Student zpracoval zadání velmi přehledne a detailně rozebral jednotlivé možnosti a jejich realizaci. Samotná práce je přehledná a s relativně malým množstvím formálních nedostatků. Kromě samotného vyhodnocování senzorů byla i navržena struktura rámce pro odesílání údajů po I2C sběrnici. Jediným nedostatkem práce tedy je poměrně nižší spolupráce studenta s vedoucím projektu a s tím spojený nízký počet konzultací. Přesto je ale projekt doveden k uspokojivému konci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená bakalářská práce popisuje nároky na senzorový systém, používaný u malých mobilních robotů, včetně komunikace s nadřazeným systémem. Práce obsahuje 32 stran (+ formální náležitosti) a je velmi přehledně a logicky členěna. Z práce vyzdvihuji především detailní rozbor a popis komunikace s nadřazeným řídicím systémem a diskuzi o celkové spolehlivosti a energetické náročnosti senzorového systému. Hodnocení práce snižují formální prohřešky, kterých se student nevyvaroval (především zarovnání textu, kvalita převzatých obrázků, číslování literatury). Z popsaných výsledků je zřejmé, že navržený senzorový systém je plně funkční a mohl by být v budoucnu vyzkoušen u konkrétního mobilního robota.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 22013