NĚMEC, R. Fosilní paliva v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Náplň práce odpovídá zadání - jsou zde zmapovány zásoby, těžba a dovoz a vývoz pro uhlí, ropu a zemní plyn v ČR. Práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práce je zpracována přehledně, má dobrou grafickou úpravu a přiměřeně pracuje s literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Bakalářská práce je věnovaná popisu fosilních paliv, dále jejich získávaní a využivání v rámci ČR. Po obsahové stránce a z hlediska logického členění se jedná o zdařilou práci. Zdařilé je také grafické provedení. Pár drobných nedostatků, jako jsou překlepy (např.: strana 18 "panviú") nebo formálních chyb (např.:chybející jednotky u některých tabulek), kazí dojem z jinak zdařilé závěrečné práce. Některé faktické nejasnosti (jako na str.16 je uvedeno že zasoby uhlí jsou 970 mil.tun a oproti tomu str.18 jsou uvedeny zasoby v ČR kolem 10 mld. tun) bych připsal zdrojům autora. Jako celek hodnotím práci velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37034