JELEN, R. Kotle na biomasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Práce pojednává o kotlích na biomasu o výkonech 100-500 kW. Student podrobně popsal biomasu a její vlastnosti, poté se věnoval výrobcům kotlů na biomasu v zadaném výkonu a na závěr práce vybrané z nich porovnal.Práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práce je zpracována přehledně, má dobrou grafickou úpravu a přiměřeně pracuje s literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Autor se ve své práci věnuje tématu bimasa a její spalování v kotlích o výkonech řádově stovek kW. V první části popisuje rozdělení, vlastnosti a potenciál biomasy jako paliva. Následující část se zabývá úskalími spalování biomasy. Poslední kapitola pojednává o přehledu kotlů na biomasu o výkonech řádově ve stovkách kW, u čtyřech vybraných kotlů je proveden porovnávací výpočet nákladů na vytápění včetně ekonomického zhodnocení. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni po stránce formální i obsahové. Práce splnila cíle, proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37032