POHŮNEK, J. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Předložený návrh nabízí výrazné hmotové řešení, rehabilitující v soudobých souvislostech fenomén nároží. Výrazné horizontální hmoty, zdůrazněné vloženými terasami, invenčním způsobem reflektují prostorově-kompoziční vazby lokality. Zásadní přínos Pohůnkovi práce spočívá v rozvedení Pragerovy vize makrostruktur – masívní nosná konstrukce s dlouhou životností v kontrastu s vloženou obměnnou funkcí, kterou lze osazovat dle aktuálních společenských požadavků a standardů. Otázky a náměty k obhajobě: - konstrukční a materiálové řešení fasád, údržba. Charakter vnitřních atrií

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Jakub Pohůnek přistupoval ke zpracování se zájmem a osobním nasazením s potřebnou mírou kritického nadhledu.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Práce dokládá snahu autora o věcné a současně výtvarně náročné řešení dané úlohy. Je však nutné priority vybírat pečlivě a zvažovat, jestli se navzájem nepopírají.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení Urbanistické řešení respektuje možnosti staveniště i potřeby hotelu Austerlitz. Z návrhu je však zřejmé, že hlavní z cílů, který si autor stanovil – totiž nenarušit výškové panoráma zejména s ohledem na kostel sv. Leopolda – se naplnit nepodařilo. Objekt se stává jednoznačně dominantou místa i okolí.
Architektonické řešení Objekt je řešen s velkou výtvarnou ambicí, téměř jako sochařské dílo. To se ovšem odrazilo na jeho absolutních rozměrech. Objekt se tak stal, jak už bylo uvedeno, jednoznačnou dominantou. Na druhou stranu mi zde schází zřetelný hlavní nástup do objektu – v podání autora je zcela nenápadný. Poněkud zvláštně působí to, že část objektu (orientovaná do ulic) má fasádu opatřenou ještě jednou „kůží“, kdežto zbytek „do dvora“ ne. Docela vážným problémem při takto výtvarně vypjatém řešení by se také stala nutnost existence doplňkových konstrukcí – hromosvody, výstupy na střechu, větrací komíny apod. Na výkresech totiž nejsou a mohly by působit rušivě až nepatřičně, pokud je autor neřešil jinak.
Provozní řešení Provoz je řešen vcelku přehledně, logicky a bez kolizních míst. Je otázkou, jestli by se vnitřní pavlače ukázaly být výhodou nebo ne (množství schodišť, vzhled a působení prostoru chodeb přes dvě podlaží apod.)
Technicko konstrukční řešení Navržená konstrukce je docela odvážná a invenční a mohla by plnit potřeby architektonického návrhu. Otázkou ale zůstává, je-li původní východisko pro její použití – aby se menší počet podlaží projevil na zdánlivé velikosti stavby – dostatečným odůvodněním. A také proč je tedy tato konstrukce z angažovaných pohledových stran nakonec víceméně zakrývána?
Formální úroveň Práce obsahuje víceméně standardní nedostatky – překlepy a gramatická zaváhání. Graficky je dobré úrovni a splňuje požadavky zadání.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 39695