FLODEROVÁ, H. Extrémy funkce jedné a více proměnných [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Štarha, Pavel

Studentka prokázala teoretickou znalost dané problematiky a seznámila se podrobněji s možnostmi řešení daných úloh v systému MAPLE. Celou práci vypracovala samostatně. V některých místech, zejména ve vzorcích, chybí mezery a to se projevuje jejich zhoršenou čitelností. U některých obrázků není dodržena stejná velikost písma.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hoderová, Jana

Tato práce se zabývá hledáním extrémů funkcí, což je obecně známá problematika. Bohužel neobsahuje detailní popis některých patologických případů. Jsou v ní uvedeny některé názorné ukázkové příklady hledání extrémů. Za přínosné považuji uvedení některých numerických metod při hledání extrémů a především konkrétní příklad z praxe, který demonstruje praktický význam. Práce je psána srozumitelně a je logicky uspořádána. Je zřejmá snaha o vyváženost práce po grafické stránce (použití TeXovských fontů v obrázcích, ...) Autorce lze vytknout chyby úměrné tomu, že jde o její první větší písemný projev. Bylo by potřeba důsledněji dbát na preciznějčí formulaci a korektní zavedení symbolů v definicích a větách (např. okolí bodu, reálná čísla, ...) Větší pozornost je třeba věnovat sazbě matematických symbolů v textu, např. $n$, $f$, ... Samostatné číslování vět, definic a příkladů se mi zdá příliš nepřehledné. Tato práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a k obhajobě ji doporučuji. Zde je několik víceméně formálních výhrad: Za tečkou za větou bývá mezera; tečky a čárky bývají i za rovnicemi v textu; za položkami ve výčtu bývají tečky, resp. středníky. Pokud je uvedena další varianta například v definici slovy "respektive", tak není důvod ji dávat do složených závorek. Atd. Sazba logaritmických a exponenciálních funkcí se provádí zápisem se zpětným lomítkem Sazba nerovnosti by šla zapsat jednoduše jako $... neq ...$ místo $... ...$. Obsah: Název kapitoly 2 by měl být malým písmem str. 3^1 Spojka a, předložky k, v, z, ... nesmí být samostatně na konci řádku. V TeXu je třena je svázat s následujícím slovem, např. ... matematiky a~v~přeneseném ... str. 3^8 ... nezapomene ... (nezapomeneme) Definice 1. Symbol R^+ by bylo vhodné nejprve zavést a navíc používat symbol "polotučného" R pro reálná čísla a později i "polotučného" N pro čísla přirozená Věta 5. ... úsečka s krajními body ... ... (m+1)! ... str. 8 - algoritmus hledání extrému: Nejprve by mělo být uvedeno posouzení def. oboru a zmíněna varianta, co v případě, že první derivace v některých bodech def. oboru neexistuje, jak to máte uvedeno v případě více proměnných. str. 8 Formulace "nulový bod", resp. "bod nespojitosti" vztažená na první derivaci by měla být důsledně zdůrazněna. Obrázek 2.10. Špatný popis grafu. str. 15 V prvním řádku je uveden nulový vektor jako nula se šipkou. Mělo by to být spíš písmeno o se šipkou. Na straně 19 je ve 2. odstavci u vázaných extrémů funkce více proměnných diskutována varianta: "... některé proměnné lze z vazeb vyjádřit ...". Formulace je nepřesná. Příklad 6. ... Funkce zderivujeme: ... (... Funkci ...) Sekce 3.2. Budeme metoda ... (Budeme metodu ...) Sekce 4.1. Gauss-Newtonova metoda (Gaussova-Newtonova metoda) Levenberg-Marquardtova metoda (...) str. 24^4 Polak-Ribierova ... (Polakova-Ribierova ...) str. 25^3 ... národniho ... (... národního ...) str. 25_4 Chybí kus výpisu z MAPLE

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12728