SÝKOROVÁ, M. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Koncept této práce byl ve znamení zkoušení, hledání a nalézání. Hlavními motivy bylo nalézt úměrnou proporci obestavěného prostoru navrhovaných domů k prostorovým nárokům ulice a rozčlenění vyhrazeného dvora. Dalším krokem pak bylo vyladit dispozice čtyř městských domů na obvodu bloku a dvou bytových domů ve vnitrobloku. Vlastní dopracování se postupně zpřesňovalo ve tvůrčím dialogu. Díky dobrému načasování a systematickému přístupu, byla každé fázi věnována dostatečná pozornost. Dokumentace je kompletní, adjustace a vizualizace jsou velmi zdařilé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka Michaela Ráčková prokázala schopnost rychle nalézat dobrá řešení a systematicky postupovat podle stanoveného plánu. Nejlépe bych její práci charakterizoval slovy systematická, samostatná a pozitivně motivovaná. S jejím přístupem jsem maximálně spokojen.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mikulášek, David

Práce je celkově zpracována komplexně a kvalitně a, přes drobné nedostatky, splňuje svým rozsahem a zpracováním kritéria kladená na bakalářskou práci. Studentka navrhuje kvalitní městský dům, který svým měřítkem odpovídá kontextu lokality.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Návrh tradičním způsobem doplňuje nárožní proluku a mírným ustoupením od uliční čáry dává veřejnému prostoru – ulici potenciál k lepšímu využití parteru. Rovněž příznivě pracuje s velikostí jednotlivých hmot v kontextu okolní zástavby. Ustoupení od uliční čáry s sebou ale přináší problémy s odhaleným nárožím stávajících budov, v ulici Stará je toto ustoupení akceptovatelné, v ulici Bratislavská ale již nikoliv a snaha o doplnění pomocí prostoru na odpad považuji za nešťastné. Přizpůsobení rastru stromů parkovacím stáním se jeví rozpačitě.
Architektonické řešení B Celkový architektonický výraz „cihelných“ fasád a použití stínících prvků je uměřené a kvalitou odpovídá okolním domům. Nevyužití potenciálu nároží, resp. Jeho formální ztvárnění vystřídáním oken „přes roh“ nenaplňuje potenciál, který tento prvek má. Umístění menších objektů do dvora je zajímavé, může přinést oživení nabídky bytových prostor, ale konkrétní řešení s malometrážními byty v souvislosti s finanční náročností výstavby (2 byty na 1 schod. jádro, vzdálenost objektů, nevyužití možnosti výhledu do zadního, „zeleného“ dvora apod.) se jeví jako nereálné.
Provozní řešení B Provozní rozložení domu – garáže, parter, byty jakož i dispoziční řešení bytů je vyřešeno dobře, doporučil bych ale zvážit minimální rozměry některých ložnic (byty B4, D1, C1, C2 apod.). Parter je dostatečně velkorysý a variabilní. Ke zvážení je způsob odvětrávání garáží do předzahrádek. Definování přechodů pro chodce v tomto místě je naprosto zbytečné.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené řešení je reálné a realizovatelné, otázkou je použití stínících prvků na severní fasádě sekce A, pochyby rovněž vyvolává použití stínících prvků v sekci C do ulice, kdy sousední sekce B a D stínění nemají.
Formální úroveň B Po formální stránce je práce v pořádku, splňuje požadavky zadání. Zvolená grafická podoba je jasná, přehledná.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 72997