NEDBALOVÁ, A. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Na bakalářské práci s názvem NOVÉ NA STARÉ pracovala studentka Adéla Nedbalová zcela samostatně. Konzultací s vedoucím práce se zúčastňovala pravidelně a důsledně zpřesňovala vlastní architektonickou představu o koncepčním řešení zadaného úkolu. Konzultace a spolupráce s odborníky a specialisty v oboru svědčí o pochopení funkce architekta jako autora koncepce návrhu a zároveň člena širšího kolektivu. Výrazný osobnostní rys studentky se projevuje v důsledném hledání varianty řešení, které by vyhovovalo kontextu místa i autorčině představě o konceptu objektu. Tato její snaha se také projevuje přemýšlením o konstrukci celé stavby i hledáním funkce a estetiky stavebního detailu. Autorka návrhu vycházela správně z urbanistického a architektonického kontextu řešeného místa a také z požadavků na dispoziční a funkční řešení navrhovaného objektu. Urbanistický i architektonický návrh splňuje předmět zadání bakalářské práce, kterým byl požadavek na zastavění pozemku na nároží ulic Bratislavská a Stará. Navržený objekt splňuje požadavky na polyfunkční městský dům s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. Součástí návrhu je i vyřešení nově vymezeného veřejného prostoru a napojení na stávající objekty.v kontextu lokality. Cílem autorčina konceptu je životaschopná městská zástavba a takové funkční využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu umístění veřejného prostoru. Urbanistický a architektonický návrh zastavění místa vychází z polohy v blokové zástavbě širšího centra města a z měřítka sousedních objektů. Konceptem návrhu je snaha o oživení lokality, odpoutání se od klasické blokové zástavby. Návrh počítá s vytvořením vnitřního dvora, avšak zcela veřejného. Vnitroblok se tak adaptuje na současnou společenskou situaci. Nově vzniklý veřejný prostor tak nebude otevřen přímo do rušné, aut plné ulice, čímž získává na své kvalitě. A navíc toto řešení zvětšuje plochu parteru, což je bezpochyby žádoucí a ekonomický výhodné. Architektura navrženého objektu vychází z jasné konstrukční struktury, která se projevuje na fasádě výrazným kontrastem mezi obytnou a komerční funkcí. Autorčino řešení v plné míře zohledňuje konstrukční detaily fasády, která je svou jasnou geometrií v přiměřeném kontrastu k štukovým fasádám stávajících objektů Svými proporcemi, velikostí i měřítkem odpovídá objekt kontextu místa i řešené situaci. Dispoziční i konstrukční řešení vyhovuje platným normám. Kladně lze hodnotit grafické řešení předloženého projektu. Grafická úroveň návrhu i rozsah odevzdané práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářský titul.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Na bakalářské práci s názvem NOVÉ NA STARÉ pracovala studentka Adéla Nedbalová zcela samostatně.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Enev, Martin

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 80

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Návrh studentky přichází se dvěma samostatnými objekty, které mezi sebou vytváří vnější veřejné prostranství. Řešení respektuje danou situaci, zastavitelná plocha je kompaktně využita bezezbytku. Měřítko vytvořených hmot se přizpůsobuje dané lokalitě. Větší pozornosti a propracovanosti by si zasloužilo navržené veřejné prostranství.
Architektonické řešení B Hmotové řešení objektu navazuje na vnitřní provoz budov. Parter určný komerčnímu využití a části hmot administrativy jsou zcela proskleny v kontrastu plných částí pro bydlení. Z ulice Bratislavská toto rozdělení vytváří konzolovitou hmotu a naopak hmotu terasovitou z ulice Stará, čímž dochází k pocitovému zdůraznění nároží.
Provozní řešení C Provozní a dispoziční řešení jasně vychází z hmotového uspořádání, které je propojeno čtyřmi vertikálními komunikačními jádry a samostatnými komunikacemi k bytovým jednotkám. Jako diskutabilní se jeví mísení provozů bydlení a administrativy v těchto jádrech. Nepříliš vhodné se zdají být přirozeně neosvětlené dlouhé klikaté chodby vedoucí k bytům v 2.NP. Otázky vyvolává i způsob zásobování kavárny a pronajímatelných prostorů v parteru.
Technicko konstrukční řešení B Budova je navržena jasně a přehledně bez komplikovaných konstrukčních detailů. Železobetonová skeletová konstrukce je racionální, odpovídající potřebám objektu. Úroveň zpracování odpovídá bakalářské práci.
Formální úroveň B Bakalářská práce je předložena jako přehledná, avšak s dílčími nedostatky v podobě absence řezových čar v půdorysech, zapomenutých začek dveří, výstupních čar ramp atd. Řazení prezentace dokládá myšlenkový postup studentky. Vizualizace mají dostatečnou vypovídající hodnotu.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 72970