STRUHAŘÍK, D. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Základní charakteristikou bakalářské práce je aktivní a cílevědomí přístup studenta k zadání. Autor projektu se nespokojil s pouhým splněním stavebního programu, ale hledá odpovědi na zásadní otázky udržitelnosti a trvanlivosti architektury, a to při zevrubné analýze referenčních staveb, textů i území. Graficky jednoduché, až "bezelstné" zpracování není výsledkem autorovy lenosti nebo neschopnosti, ale naopak je důkazem jeho zaměření k podstatě návrhu a obsahu, nikoliv formy prezentace. Projet tak sice balancuje na hraně jednoduchosti a banality, vzhledem k autorově přístupu ke zpracování jej však bez pochyb hodnotím jako vynikající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A aktivní, invenční a systematický přístup
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Práce prověřuje schopnost autora řešit dispoziční a funkční vazby v městském prostoru. Autor se zabývá využitím a fungováním navrženého domu v dlouhodobém horizontu. Tomu přizpůsobuje konstrukční systém, který se má stát univerzálním pro různé funkční využití. Takto jasný koncept by si ovšem zasloužil preciznější a hlavně lépe vypovídající prezentaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Navržená hmota logicky navazuje na stávající uliční čáry a dotváří blokovou zástavbu ulic Bratislavská a Stará. V prostoru před divadlem hmoty uskakují a vytváří tak veřejný prostor. Návrh rovněž reaguje na výškovou hladinu okolních domů (štítů se sedlovou střechou) uskočením posledního patra.
Architektonické řešení B Autor přemýšlí o udržitelném rozvoji a stavbě, která bude svým charakterem snadno reagovat na aktuální potřebu funkčního využití. Tato myšlenka předurčuje podobu stavby s fasádami s univerzálním rastrem.
Provozní řešení B Ideální je funkční nápň celého objektu. Komerční parter, administrativa v přízemí a bydlení ve vyšších patrech společně vytváří funkčnční organismus, který žije během celého dne. Konstrukční řešení je univerzální a funkci lze uspůsobovat dle aktuální poptávky.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení je vhodné a odpovídá dispozičnímu a funkčnímu řešení.
Formální úroveň C - pohledy jsou velmi schematické a nepropracované - v půdorysu 5-6NP chybí označení místností, v půdorysu 7NP nesedí označení místností a výměry bytů neodpovídají skutečnosti, atd. - vizualizace není zcela vypovídající, je použito zrcadlové sklo?, v zákresu nesedí úběžníky
Navrhovaná známka
B
Body
86

eVSKP id 72962