ŘÍKOVSKÁ, K. Studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Studentka Klára Říkovská splnila rozsah zadání bakalářské práce. V průběhu práce vykazovala samostatnost, iniciativnost při řešení problémů a plně využívala konzultací. Příkladným je její přístup ke zpracování širokého tématu, který přesáhl původně zamýšlený rozsah bakalářské práce. S její prací jsem velmi spokojen a doporučuji k obhajobě s klasifikací stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pekař, Miloslav

Práce je věnována zkoumání povrchového napětí systémů, které by mohly sloužit jako prekurzory mikrobublin pro lékařské využití a jednoho hotového mikrobublinového přípravku. Tématika je to sice jednoduchá, ale v dané oblasti zřejmě ojedinělá a studentka se jí dobře zhostila. Teoretická část prokazuje orientaci v problematice (především měření povrchového napětí). Informace o současném stavu chybí, patrně z výše uvedeného důvodu. Ovšem určitě bylo možné - nejlépe mezi teoretickou a experimentální část - vložit pár podrobnějších vět o cíli práce. Experimentální část ukazuje, že se Klára Říkovská opravdu podrobně seznámila s "bublinovým" přístrojem na měření povrchového napětí a možnostmi, které pro měření poskytuje. Provedené experimenty jsou dostatečně popsány i vyhodnoceny. Se závěry lze rovněž souhlasit. Po jazykové stránce se místy vyskytují neobratné formulace, případně překlepy. Např. na str. 8 není správné mluvit o částici plynu, když už tak o částici naplněné plynem. Právě zde chtělo vysvětlit obecnou strukturu mikrobublin - slupku uzavírající plyn. Poslední věta na str. 20 je nešikovná - zajišťovat lze možná statiku, statistické charakteristiky se zjišťují, počítají, hodnotí... Avšak třeba tabulka 2 obsahuje výsledky na příliš mnoho platných číslic, včetně údajů směrodatných odchylek - všechny jistě nebudou významné, takže zrovna tu statistiku chtělo zajistit lépe. V seznamu chemikálií v části 3.1 postrádám fluorid sírový, který byl docela významný při laboratorních experimentech. Shoda mezi výsledky "bublinového" a "kroužkového" měření je pěkná. Myslím, že při dostatečně dlouhé době života bubliny by ani nedošlo ke zmíněnému přehození pořadí TDPCH a HDPCH a soulad mezi oběma přístroji by byl úplný. Studentka naplnila zadání bakalářské práce, prokázala schopnost samostatné práce v chemické laboratoři i zhodnocení získaných dat. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67605