JANČUŠ, R. Magneticky levitující vozítko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaha, Petr

Dané téma si student přinesl sám. Název práce je pojat poněkud obšírněji ve srovnání s tím, co se podařilo realizovat. Prvotním cílem studenta bylo realizovat a řídit levitující vozítko. Student si na začátku neuvědomoval, kolik činností je s kompletní realizací splněno. Během semestrálního projektu se nám podařilo zredukovat množství původně zamýšlených úkolů na horizontální zpětnovazební stabilizaci vozíku pomocí dvou elektromagnetů a snímače polohy. I takto lze úkol považovat za nesnadný, vyžadující proniknutí do mnoha problematik. Na konzultace docházel celkem pravidelně, připravený, s konkrétními dotazy. Neměl problém konzultovat problematiku magnetických polí u prof. Dědkové, případně modelování elektromagnetů u doc. Ondrůška a dalších. Jednalo se pouze o rady v oblastech, kde jsem mu jako vedoucí práce nebyl a ani nemohl být nápomocen. Všechny činnosti včetně fyzické realizace přípravku student prováděl samostatně. Celému řešení student věnoval nadstandartní množství času, při čemž se hodně naučil. Student, dle mého názoru, prokázal při řešení diplomové práce inženýrské schopnosti. Navrhuji hodnocení velmi dobře (87 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Pohl, Lukáš

Diplomovou práci na téma Magneticky levitující vozítko lze z hlediska odborné náročnosti zařadit mezi středně obtížné zadání. Vypracování, vzhledem k rozsahu řešení daného problému, vyžadovalo značné úsilí ze strany řešitele. Diplomová práce má rozsah 80 stran bez příloh a je přehledně roztříděna do kapitol postupně směřujících k popisu praktické realizace jednoduchého modelu magnetické soustavy. Student si kladl za cíl vyřešit problematiku magnetické levitace od návrhu elektromagnetů přes mechanickou stavbu soustavy, až k implementaci řízení na mikrokontroléru ARM. Řízení zavěšeného, magneticky levitujícího předmětu je náročný úkol a student se přiklonil k řešení jednoduššího problému, jakým je boční stabilizace polohy vozíku levitujícího na permanentních magnetech. V řešení práce bych vyzdvihl schopnost diplomanta identifikovat rozpory mezi simulacemi a reálnou soustavou, identifikovat příčiny těchto rozdílů a upravit podle nich model tak aby byla dosažena úplná shoda mezi modelem a soustavou. Teoretická část práce ze značné míry vychází z online zdrojů informací nepodléhajících recenznímu řízení a není tak zaručena správnost převzaté teorie. Převzaté části práce nejeví známky plagiátorství. Zdroje, ze kterých autor čerpal, jsou uvedeny v závěru práce. Nejslabším místem práce je anglicky psaná verze abstraktu. Jedná se o doslovný překlad slovenské verze a pro cizince je zcela nesrozumitelná. Přes víše uvedené nedostatky se jedná o nadprůměrnou práci, která svědčí o inženýrských znalostech diplomanta. Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou s bodovým hodnocením 88 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 73469