DOČEKALOVÁ, P. Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Zadání diplomové práce je velmi náročné, protože město Kroměříž figuruje na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Současně je to také zadání aktuální a správní orgány města jsou si vědomy nedostatků v péči o podobu městské památkové rezervace i problémů, které přináší současná doba. Diplomová práce tedy vychází z konkrétních úkolů péče o městskou památkovou rezervaci v rozsahu, který byl prodiskutován s radnicí a orgány památkové péče města. Diplomantka se v rámci modulového zadání podrobně seznámila s historií i stávající podobou města, platnou ÚPD a regulačním plánem MPR. Získané informace a vlastní zkušenost a dojmy z prohlídky města ji přivedly k výběru lokality zadání DP – ulice Vejvanovského. Hlavní myšlenkou jejího návrhu je úprava této lokality jako nástupního prostoru do historického jádra směrem od autobusového a vlakového nádraží. Zdařile využívá a posiluje roli dochovaných městotvorných prvků, které doplňuje novou architekturou, nahrazující dožilé stavby či vyplňující proluky. Výsledné řešení podle mého názoru respektuje bezprostřední blízkost historické části města, vytváří příjemný přechod mezi ní a ryze soudobou podobou města za okružní komunikací na ulici Tovačovského a doplňuje lokalitu o soudobou architekturu s vhodně zvolenou funkcí – hotel, tržnice u vstupu do Podzámecké zahrady a galerie jako odkaz na umělecké tradice města. Studentka vystavila své modulové práce – Mlýnská brána (zámek Kroměříž) a rekonstrukce kina Nadsklepí – na výstavě Kroměříž – město 21. století, kde se její návrhy setkaly s příznivým ohlasem. Otázky a náměty k obhajobě: - Jádrem MPR Kroměříž je Velké náměstí se zámkem. Jeho současná podoba je jakýmsi kompromisem mezi představou orgánů pamárkové péče a finančními možnostmi města. Jakými zásadami by se podle vás měla řídit budoucí revitalizace náměstí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Studentka pracovala na své diplomní práci svědomitě a zodpovědně. O problematiku ochrany památek má dlouhodobý a trvalý zájem. Tento fakt se projevil na odborné připravenosti diplomantky.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vojtová, Lea

Diplomová práce Bc. Pavly Dočekalové je zpracována v souladu se zadáním práce. Studentka zvládla úkol dostavby nových objektů ve stávajícím, historickém prostředí objekty korespondují se zástavbou a přitom jejich výraz je současný . Celkově je práce zpracovaná na dobré úrovni a bez podstatných závad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C 0 Zpracovaný návrh na úpravu lokality kultivuje stávající veřejné prostranství i zástavbu navazující na historické prostředí MPR Kroměříže. Vytváří „malou městskou třídu“ s motivem vstupní brány. Úpravy jsou doloženy v situaci bez průkazu technického řešení, modelace terénu, popisu, kót a podrobnějších úprav, které by více zpodrobňovaly řešení. Taktéž řezy s uspořádáním jízdních pruhů, parkování, chodníky a travnaté plochy nejsou zpracovány. Doloženy jsou stávající uliční pohledy bez vazby na navržené úpravy.
Architektonické řešení B 0 Architektonické řešení obj. nového hotelu a restaurace a obj. galerie vychází z regulativů stávající zástavby, odpovídá hmotově i pročleněním venkovní fasády. Vnější výraz je dle vizualizace poněkud hmotný a použití obkladových materiálů kontrastuje s omítkami okolních domů. Objekt tržnice bude příjemně dotvářet prostor a vnášet do stávajícího prostředí nové prvky. V uličních pohledech s návrhem stavby chybí barevné řešení fasád.
Provozní řešení B Samostatné výkresy funkčního využití a provoz. řešení nebyly zpracovány, vše je patrné z dispozičních výkresů obj. v měř.1: 200. Zadání připouštělo podrobněji zpracovanou verzi v měř. 1:100, to však studentka nevyužila. Řazení jednotlivých provozů a prostor je celkem logické bez komplikací a závad. Za nevhodné považuji navržené společné předsíně pro muže a ženy v sanit. zázemí hotelu i galerie, společné WC pro imobilní. V novostavbě by to tak nemělo být. Jinak považuji za odpovídající náhradu veřejných WC v prostoru tržnice, až na drobné nedostatky v otevírání vstupních dveří do předsíně, které poněkud brání imobilním při vstupu na WC. K návrhu hotelových pokojů nemám připomínky.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukce obj. hotelu a galerie je stěnová zděná se stropy z monolit. vyztuženého betonu. Dtto uzavřená část tržnice, prodejní část je rámová kce s textilní střechou. Materiál vlastní konstrukce není uveden, řešení je popsáno v text. části práce. Samostatný výkres konstrukčního řešení není zpracován, ze zpracovaných půdorysů obj. je však patrný.
Formální úroveň B Formální úroveň D. P. je vyhovující.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 70773