JENČIKOVÁ, Z. Městská knihovna v Michalovcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Studentka Zuzana Jenčíková pracuje na svých návrzích zodpovědně a zadání podobného typu si uvědomuje velmi dobře kontext celé lokality a nutnost řešit i úkoly, které nebyly na první pohled zjevné a nechávají mnohé tvůrce nebo zadavatele podobných veřejných zakázek chladnými. Je to cenná vlastnost začínajícího architekta a doufám, že ji tento nadhled a schopnost věci vidět v kontextu a návaznostech neopustí. Cením si také u ní, že klade velký důraz na výtvarný a celistvý výraz navrhovaných objektů a navrhuje architektonický prostor dle jeho pravé podstaty, to je zevnitř ven, tedy modeluje vnitřní prostor svých objektů který v logických provozních a funkčních vazbách ústí v suverénní architekturu. Rozsah práce je velký, možná na škodu propracovanosti některých detailů, nicméně prokazuje profesní vyzrálost autorky. Věřím, že se v architektonické praxi neztratí a bude v ní úspěšná. Spolupráci na závěrečné práci hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mašek, Radomír

Velké množství dat a zpracovávání analýzy nabídly studentce vyřešit několik problémů města na vcelku malém ale ne kompaktním prostoru. Autorka si zřejmě neuvědomila všechny úskalí a vytýčila si těžký úkol. V urbanistickém měřítku se ji problémy vyřešit poměrně podařilo. V dalších úrovních se to povedlo, podle mě, jen částečně. Je to škoda, protože se podařilo nalézt autorce interesantní místo i vhodnou náplň. Také bych autorce doporučoval v příštím úkolu dopřát si víc odvahy a větší ponor k jádru řešení. Autorka doložila v práci schopnost studovat místní podmínky a řešit jejich problémy. Je schopná se v oboru uplatnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Řešení zadání návrhu (jeho lokace i náplně) bylo podrobeno obsáhlé analýze, kterou autorka provedla s velkým zápalem. Dokladem budiž vlastní dokumentace dipl. práce. V dané lokalitě se pak rozhodla řešit více problémů, které se zde vyskytovaly najednou A to se možná stalo slabinou celé práce. Autorka, jak se zdá, díky šíři témat nedostala do hloubky řešení jednotlivých částí. Lokace i celkové urb. řešení všech částí se všemi vazbami je logické a nemám proti nim námitek. K jejim částem zvlášť, např. podzemnímu parkingu bych však dvě připomínky měl. Chybí mi v něm přímá vazba z míst určených byt. domu na objekt samotný. A vadí mi, že díky parkování pod zemí, nebude zřejmě možno využít velkou nezastavěnou plochu k účelné výsadbě vzrostlé zeleně, která hlavně v létě může vytvořit v rozpáleném městském prostředí centra trochu lepší prostor pro chodce.
Architektonické řešení C Knihovna – poměrně objemově i materiálově střídmá budova bez extravagantních výstřelků soudobé tech. Architektury. Jen bych řekl, že je škoda, že autorka nevyužila potenciálu zelené střechy k zatraktivnění objektu, městského prostoru. Veřejné WC – Vzhledově zajímavější objekt. Osázení jeho střechy vegetací bude jistě zajímavou výzvou pro zahradního architekta. Byt. dům – Na tento dispozičně i funkčně netradičněji řešený objekt asi autorce zbylo nejméně času. Je to škoda. Problematika byt. domů není jednoduchá a pokud se zkouší jiné řešení, chce to „to své“. Celkově se, podle mě, koncept tohoto byt. domu nepovedlo dotáhnout do konce. A po vzhledové stránce mi u něj třeba chybí nějaký sjednocující prvek, který by prozrazoval, že jde o součást jednoho projektu, diplomové práce.
Provozní řešení C Knihovna – Není mi známo, zda autorka dostala i konkrétní požadavky zřizovatele na provoz a kapacitu této oblastní knihovny, proto budu hodnotit jen částečně a obecně. V provozním schématu mi chybí oddělený a hlídaný prostor badatelny, kde se budou tiskoviny půjčovat jen omezeně a prezenčně. Potom zmíním jen to, že zřejmě bude působit problematicky z hlediska provozu druhé, jižní schodiště u galerie. Vypadá to, že tento prostor je už mimo kontrolovanou zónu. Podzemní parkoviště – Autorka tady řeší výstupy(vstupy) jakoby chtěla tuto cestu co nejvíce skrýt a prodloužit. Přitom tady má jít o co nejbližší propojení obyvatelstva s centrem. Je to možná pohled zhýčkaného „staršího“ člověka, ale tohle řešení mi nepřipadá jako krok správným směrem.
Technicko konstrukční řešení D Knihovna – Zvolený konstrukční rastr žb. skeletu není zvolen optimálně. Krom problematických sloupů v ose fasád sebou nese i konstrukční problémy při hlavních schodištích. Dimenze nosných sloupů je asi také poddimenzovaná. Změna rastru však zřejmě přinese i celkovou změnu Ostatní konstrukce, snad jen krom opět poddimenzovaných obvod stěn byt. domu, jsou navrženy účelně a vhodně vzhledem k účelu a funkci objektu.
Formální úroveň B Grafická úroveň této v celku obsáhlé káceje spíše lepší, než průměrná. Obsahovou úroveň vyzdvihuje zejména velké množství analýz a rozborů stávajících problémů. Jinak postrádám sjednocující nějaký sjednocující grafický rastr, či motiv této práce.
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 70796