ZABADALOVÁ, K. ZBROJOVKA BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Závěrečná práce presentuje osobní přístup autorky ke společnému tématu urbánní strategie nulového růstu aplikovanému na území továrního areálu Zbrojovky. Hlavním motivem řešení je nejen postupná proměna prostorů mezi budovami továrny na městské veřejné prostory, ale také snaha využít stavebního a konstrukčního potenciálu industriálních budov. Většina průmyslových hal v dobré stavební kondici nabízí konverzi využití, nástavbám, vestavbám a dostavbám. Vybraná místa řešená příkladnými formami jsou presentací různých možností jak industriální areál i jednotlivé průmyslové stavby zhodnotit a proměnit k polyfunkčnímu využití. Práce je srozumitelně adjustovaná, názorně ukazuje reálné možnosti postupné prostorové i funkční proměny továrny na město.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B pracovitá, racionální přístup
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Stuchlík, Aleš

Práce radikálním způsobem přeměňuje areál Zbrojovky, přitom však zachovává genius loci industriální architektury. Široká škála forem bydlení, veřejných prostorů a střízlivý mix dalších funkcí dávají předpoklad pro vznik polyfunkční živé čtvrti. Nadprůměrné je grafické zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh respektuje existující pravoúhlý rastr a přetváří jej z Areálu na Město. Výrazné zastoupení funkce bydlení spolu s mixem dalších funkcí a diferenciací veřejných prostorů dávají předpoklady pro vznik živého polyfunkčního města. Diskutabilní je návrh obsluhy novou tramvajovou tratí. Při velkých nákladech na výstavbu by výsledkem bylo zhoršení obsluhy zbylých částí města (prodloužení trasy, která by s ohledem na malé poloměry směrových oblouků musela být projížděna nízkou rychlostí; rozložení přestupní zastávky Kuldova, ke které má být v rámci modernizace ŽUB posunuta židenická vlaková zastávka). Stávající tramvajové tratě jsou v přijatelné vzdálenosti, stačilo by upravit polohy zastávek a doplňkově území obsloužit prodloužením některé z autobusových linek končící na terminálu nádraží Židenice. Prostory ulic a náměstí nejsou detailněji řešeny, zůstávají v koncepční rovině.
Architektonické řešení A Návrh zachovává industriální architekturu a doplňuje ji soudobými výrazovými i materiálovými prvky.
Provozní řešení B Provozní řešení objektů je jednoduché, přehledné a funkční. Na zvážení je potřebnost velkého množství interiérových veřejných prostorů – např. “vnitřní pasáž” (č. 0.10) v hale 1a.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni.
Technicko konstrukční řešení Práce se zabývá zejména urbanismem, u řešení jednotlivých objektů zůstává spíše v koncepční rovině, technicko konstrukční řešení není zpracováno a popsáno v takovém detailu, aby je bylo možné hodnotit.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 70690