SOCHOR, P. Systém pro sběr a vizualizaci dat pro kalibrační stolici průmyslových servopohonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Holek, Radovan

Diplomová práce pana Petra Sochora se zabývá návrhem a realizací systému pro sběr a vizualizaci dat pro kalibrační stolici průmyslových servopohonů. Student během práce prokázal velmi dobré znalosti od hardwarového návrhu, přes programování hradlových poli v jazyce VHDL, až po implementaci operačního systému do procesorů ARM. Výsledkem práce je funkční modulární systém realizovaný na společné sběrnici. Přístup diplomanta ke diplomové práci byl svědomitý, realizaci diplomové práce věnoval dostatek času. Navrhnul, zhotovil osadil a oživil řadu modulů celého systému včetně základního programového vybavení. Popis dosažených výsledků v textové části diplomové práce avšak neodpovídá rozsahu provedené práce a požadavkům na psaní technické zprávy. Diplomant pracoval samostatně, pravidelně konzultoval svoje koncepční záměry a dosažené výsledky. Výsledkem práce diplomanta je funkční vzorek, na kterém je možné provádět sběr prvotních dat i jejich vizualizaci. Práce svědčí o inženýrských schopnostech a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Macho, Tomáš

Diplomová práce pana Petra Sochora byla zaměřena na problematiku testování průmyslových servopohonů. Náročnost zadání odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Zadání zahrnovalo oblast měření napětí a proudů, mechanického momentu, návrhu elektronických obvodů, práci s mikrokontroléry a hradlovými poli včetně programování v jazyce C a VHDL. Práce působí značně chaotický, jednotlivé kapitoly nejsou řazeny v logickém sledu. Za kapitolou „Úvod“ následuje kapitola „Teoretická východiska“. Zde je popisována klávesnice, touchscreen, TFT displej BMP soubory, D/A, A/D převodníky … bez jakéhokoli zdůvodnění proč jsou vůbec popisovány. Podle umístění kapitoly na začátku práce i dle názvu bych očekával, že zde bude čtenář seznámen s principy a požadavky na testování servopohonů. Třetí kapitola má název „Rozbor zadání“. Bohužel vlastní rozbor zadání je uveden pouze na dvou stranách, zbytek obsahuje podkapitoly popisující výběr konstrukčních prvků (včetně konektorů) a hardwarové řešení. Tyto podkapitoly měly být umístěny samostatně. Diplomant měl nejprve provést hardwarový návrh a následně navrhnout mechanickou konstrukci zařízení. Ve vlastním rozboru zadání jsem postrádal podrobný popis kalibračních procedur, požadavky na vizualizaci výstupu, požadavky na rozsahy a přesnost měření jednotlivých veličin, množství zaznamenávaných dat atd. K popisu návrhu elektronických obvodů mám následující výhrady: Na str. 51 je uveden výpočet hodnot rezistorů, ale není uveden odkaz na schéma zapojení, takže nelze určit, o výpočet jakch rezistorů se vlastně jedná. Na mnoha místech nejsou číslovány rovnice (např. str. 53 – 55, 60) a ve schématech využívaných pro výpočty hodnot součástek nejsou označeny součástky ani napětí a proudy (např. Obr.č. 43 na str. 55). Výchozí požadavky pro návrh nejsou nijak zdůvodněny (např. str. 53; není zdůvodněno proč má být proud Iin = 0,06 A nebo proč se má výstupní napětí pohybovat kolem 5 V). Na str. 58 je uvedeno schéma převodníku napětí na proud, ale chybí výpočet hodnoty trimru R1, volba operačního zesilovače IO1 a tranzistoru T1. Na str. 60 je uveden výpočet rezistorů napájecího zdroje bez uvedení odkazu na schéma a jakéhokoli odvození nebo zdůvodnění použitých vztahů. U popisu softwarového vybavení jsem postrádal vývojový diagram nebo informace o celkové koncepci fungování software. V práci postrádám kapitolu dosažené výsledky, která by obsahovala výsledky testů realizovaného zařízení pro vizualizaci a sběr dat ve spojení se skutečnou kalibrační stolicí pro kalibraci servopohonů. Práce obsahuje na mnoha místech těžkopádně formulované věty. Po grafické stránce lze práci vytknout malé nečitelné popisy v obrázcích. Obrázky na str. 13 byly zřejmě chybně zkopírovány z uvedeného zdroje, protože obsahují chybné konstanty $05C0 místo F8H a $07B0 místo F0H. I přes výše uvedené výhrady lze konstatovat, že diplomant prokázal inženýrské schopnosti navrhovat jednoduché elektronické obvody, pracovat s vývojovými deskami pro mikroprocesory a hradlová pole, programovat hradlová pole v jazyce VHDL, navrhovat desky plošných spojů, konstruovat elektronická zařízení a vytvářet programové vybavení v jazyce C pro mikrokontroléry. Po formální stránce je však práce na velmi nízké úrovni. Vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím práci pana Petra Sochora známkou uspokojivě (D/65 bodů).

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 73649