ZBRANEK, P. Návrh řídicí desky pro BLDC motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Libor

Diplomant Petr Zbranek věnoval práci odpovídající úsilí, pravidelně se dostavoval na konzultace k projednání nejasností a dosažených výsledků. Diplomant pracoval samostatně, svědomitě a zodpovědně. Cílem diplomové práce bylo navržení hardware i software pro řízení BLDC motoru, který bude pohánět malý robotický podvozek. Z toho požadavku vyplynula omezení na typ zvoleného BLDC motoru, maximální velikost DPS a vhodně zvoleného algoritmu řízení. Zde byl požadavek na potlačení zvlnění točivého momentu, který se u těchto typů motorů přirozeně objevuje. Diplomant musel proniknout do složité problematiky řízení střídavých pohonů, seznámit se s prostředím LabView a jeho nástrojů pro implementaci navržených algoritmů pro řízení na systému CompactRIO. Dále se zabýval navržením vlastního hardware a implementací vybraného algoritmu řízení do DSC. Výsledné technické řešení diplomant demonstroval a zvolený koncept byl funkční a vyhovoval požadavkům zadání. Při vypracování diplomové práce diplomant, dle mého názoru, prokázal velmi dobré inženýrské schopnosti. Navrhuji hodnocení A 92.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Pohl, Lukáš

Zadání diplomové práce na téma Návrh řídicí desky pro BLDC motor klade průměrné nároky na teoretické znalosti řešitele. Z časového hlediska se jedná o časově náročnou práci, protože v sobě spojuje všechny fáze vývoje řízení pro BLDC. Řešitel se pomocí systémového vývoje a testování na platformě cRIO správně rozhodl pro metodu vektorového řízení. Softwarový vývoj posléze soustředil pouze na metodu, která je pro výsledný produkt nejvíce perspektivní. Řešitel ve všech fázích vývoje prokázal velmi dobré znalosti dané problematiky. Text diplomové práce je správně členěn, převzaté prvky jsou řádně citovány a po formální stránce k předloženému textu nejsou žádné výhrady. Po slohové stránce lze práci vytknout méně odborné formulace a místy nevhodnou větnou strukturu. Text práce je konzistentní a nejeví žádné známky plagiátorství. I přes časovou náročnost řešení byly splněny všechny body zadání diplomové práce. Kvalita celkově odvedené práce je velmi dobrá a svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Celkové hodnocení diplomové práce je velmi dobře, bodové hodnocení 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 73587