ZRZAVÝ, M. Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Bc. Martina Zrzavého bylo navrhnout a realizovat WiFi gateway zprostředkovávající komunikaci mezi řídící jednotkou ohřívače vody a cloudem. Pro gateway měl vytvořit a odladit potřebné softwarové vybavení. Součástí zadání bylo i ověření komunikace gateway s cloudem. Zadání práce vycházelo z požadavků firmy Honeywell International s.r.o. Diplomová práce navazovala na předcházející semestrální práci. Pan Zrzavý disponoval průměrnými znalostmi z oblasti mikroprocesorové techniky. Dokázal provést rešerši dostupných WiFi modulů na trhu. Částečně dokázal zřejmě provést i návrh jednoduchého mikroprocesorového systému. Do systému však nedokázal implementovat potřebné softwarové vybavení pro komunikaci s cloudem. Proto nemohl provést ověření komunikace gateway s cloudem a diskutovat dosažené výsledky. Tím vůbec nesplnil body zadání 5 a 6. Diplomant bohužel během celého semestru nekonzultoval postup prací s vedoucím. Několik dní před odevzdáním práce mi přišel oznámit, že až nyní obdržel WiFi modul a práci již nestihne dokončit. Také rozpracovaný text práce byl po formální stránce na velmi nízké úrovni. Po konzultaci se diplomantovi sice alespoň částečně podařilo chaotičnost textu upravit, ale na výrazné zlepšení odborné úrovně práce mu již nezbyl čas. Jako základní příčinu situace, do níž se pan Zrzavý dostal, vidím v tom, že zavčas neodhadnul vážnost situace a nedostavil se za vedoucím práce, aby bylo možno nalézt náhradní řešení za nedostupný WiFi modul. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bohužel musím jako vedoucí hodnotit práci pana Bc. Martina Zrzavého známkou nevyhovující (F/40 bodů) a doporučit komisi, aby nechala pana Zrzavého práci dopracovat.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Posudek oponenta

Fiedler, Petr

Cílem práce bylo navrhnout, realizovat, zdokumentovat a otestovat wifi gateway pro nahrávání dat do cloudu. Bohužel poslední body zadání nebyly splněny, přičemž tato skutečnost zřejmě souvisí s novostí zvolené hardwarovou platformou pro WiFi rozhraní. Nicméně i předložená textová část práce působí poněkud neuspořádaně, jakoby postrádá jasnou myšlenkovou linii a působí poněkud roztříštěným dojmem. Autor v práci poměrně správně analyzoval zadání, provedl průzkum trhu v oblasti WiFi modulů a následně zvolil jeden z dostupných modulů jako platformu pro budoucí vývoj. Nicméně volba předprodejní verze produktu v podobě vývojového kitu byla poměrně odvážná z důvodu zvýšeného rizika problémů u nového produktu. Autorovi se tato odvážná volba příliš nevyplatila, což se projevilo jak na samotné práci, tak na rozsahu splnění zadání. Autor v práci uvádí, že nebylo možné aplikaci včas vytvořit a otestovat, což bohužel znamená, že zadání nebylo splněno. Ovšem i samotná textová část práce je nepřiměřeně stručná, autor problémy, kterým nutně musel při řešení zadání čelit, v práci příliš nekonkretizuje a popisu vlastní realizace věnuje nečekaně malý prostor. Předložená práce se tak spíše jeví jako práce bakalářská a fakt, že poslední semestr studia byl vyhrazen především pro práci na diplomové práci na předloženém díle není vůbec poznat. I zpracování schémat by si zasloužilo poněkud větší profesionalitu, například drtivá většina návrhových prostředků umožňuje oddělit popisku od součástky tak, aby spoje neprotínaly popisky nebo hodnoty součástek způsobem, který je vidět např. na obrázku 19. (V prostředí Eagle, které zřejmě bylo autorem použito, to lze provést příkazem Split). O tom, že práce byla poněkud překvapivě vytvářena ve spěchu, svědčí v práci celá řada míst, mj. například i to, že se v kapitole 5.1.5 věnované linkové vrstvě WiFi komunikaci, objevuje ve formě nečekaného „přílepku“ informace, že řídicí jednotka ohřívače využívá UART v režimu IR. Z výše uvedených důvodů práci hodnotím jako nevyhovující a doporučuji, aby práce byla buď zásadním způsobem doplněna, nebo přepracována - v závislosti na tom, zda autor práci hodlá dokončit s využitím jím zvoleného WiFi modulu CC3100, nebo zda bude muset užít jinou WiFi platformu. Hodnocení 40bodu / F.

Navrhovaná známka
F
Body
40

eVSKP id 73447