LICHOSYT, T. Řízení modelu pneumatického lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce při návrhu a realizaci dávkového systému řízení pneumatického lisu. Konzultací využíval v obvyklé míře. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta připomínky.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Pásek, Jan

Zadáním práce bylo: 1. Zpracovat rešerši týkající se standardu 88. 2. Navrhnout, popsat a realizovat fáze dle standardu 88 v PLC. 3. Navrhnout, popsat a realizovat procesy dávek v nadřazeném Batch. 4. Navrhnout, popsat a realizovat příslušnou vizualizaci lisu v prostředí FactoryTalk. 5. Ověřit a vyhodnotit své řešení. Zadání lze označit jako středně obtížné. K tomu je třeba dále přičíst fakt, že student 3. ročníku není ještě vybaven dostatečnými zkušenostmi a znalostmi pro prezentování filosofie dávkových procesů, ani představou o šíři práce na projektu automatizačních systémů technologických procesů, jak požaduje zadání. Student popsal svoji představu BATCH procesů a ve shodě se zadáním popsal také základní rysy a úkoly normy ANSI-ISA 88, která specifikuje dávkové procesy. Dle této normy vysvětlil základní pojmy a modely, definované normou a jejich aplikace na pneumatický lis. Pochopil a popsal hierarchickou strukturu dávkových procesů a členění úrovní řízení. Dá se říci, že vypracoval uspokojivý úvod do problematiky dávkových procesů. Návrh a realizaci modulů fyzického i procedurálního modelu, jak mu ukládá zadání, prezentoval na dávkovém řízení pneumatického lisu. Pro tuto aplikaci byl použit řídicí systém ControlLogix od firmy Allen-Bradley. Přehledně a srozumitelně popsal student návrh a řešení fází pro procedurální model, k čemuž použil vývojové prostředí RSLogix 5000. Vlastní řešení fází realizoval ve formě Ladder diagramů. Pro komunikaci s recepturami použil software RSLinx Classic a vlastní řešení receptur realizoval ve vývojovém prostředí FactoryTalk Batch. Za nedostatek považuji nedostatečné zpracování bodu 4. zadání, tj. vizualizaci lisu v prostředí FactoryTalk. Na dvou místech se v práci o této funkci zmínil v tom smyslu, že software FactoryTalk Batch View zobrazování umožňuje, nicméně práce neobsahuje jediný obrázek procesu „lisování“. V práci s obrázky se projevuje nezkušenost studenta častěji, ne vždy má k obrázkům odkaz, zvlášť markantní je to u popisu práce s Equipment Editorem na str. 29, kde chybí odkaz na jediný obrázek tohoto editoru, který je v jiné kapitole na str. 20 (obr. 4.1). Navíc tento obrázek obsahuje prázdné okno, stejně jako obrázky 4.2 a 4.3, tudíž toho vypovídají velmi málo. Bakalářská práce je vlastním dílem studenta, Písemná zpráva je sestavena v logickém sledu a v souladu s platnými normami, rozsah kapitol odpovídá jejich závažnosti. Zadání práce bylo splněno, student prokázal dobré znalosti z uvedené problematiky a zvolil správnou koncepci své práce. Přes uvedené nedostatky konstatuji, že student Tomáš Lichosyt prokázal schopnosti stát se bakalářem v oboru.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 73696