CHYTILOVÁ, A. Molekulární organizace huminových kyselin v roztocích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Aneta Chytilová se ve své bakalářské práci věnovala studiu molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích. Práce byla součástí dlouhodobého výzkumu Fakulty chemické VUT v Brně, který se zaměřuje na základní charakterizaci huminových kyselin, studium reaktivity a aplikačních možnosti těchto látek zejména v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí. Studentka se v práci zabývala časově poměrně náročnou problematiku, zejména díky množství použitých měřících metod. Aneta Chytilová se zhostila řešení své bakalářské práce velmi zodpovědně a pečlivě. Laboratorní práce měla systematicky rozvržené a zvládla je s velkým předstihem. Byla získána velmi zajímavá experimentální data, která budou sloužit jako základ pro další výzkum na FCH a rovněž pro další navazující práce. Předložená bakalářská práce dle názoru vedoucího beze zbytku splnila cíle, které byly vytyčeny v zadání, proto ji navrhuji ohodnotit stupněm „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Enev, Vojtěch

Aneta Chytilová se ve své bakalářské práci zabývala studiem molekulární organizace lignitických huminových kyselin ve vodných roztocích v závislosti na způsobu jejich přípravy. Úvodní část práce představuje velmi dobře zpracovanou Teoretickou část, která seznamuje čtenáře s huminovými látkami, jakožto představiteli biokoloidních látek, které se vyznačují různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, reaktivitou a schopností molekulární organizace ve vodných roztocích. U této kapitoly oceňuji především logickou stavbu a přehlednost textu, aktuálnost použitých literárních zdrojů a velké množství informací, které studentka přehledně a logicky uspořádala do jednotlivých kapitol. V práci se vyskytuje jen málo nepřesností a formálních chyb: např. studentka uvádí, že HL rozpustné ve vodě jsou i HK (str. 14), ale z nadpisu je zřejmé, že jde spíše o nepozornost při vysvětlení rozpustnosti HL ve vodných roztocích. Z formálních chyb se v práci vyskytují tyto: „Tato vlastnost je také ovlivněna…., a aromatickou molekuly“ (str. 16), jde o překlep (aromaticitou), dále za popiskem Obr. 4 je tečka (str. 19). Rovněž musím konstatovat, že tyto chyby v žádném případě nesnižují kvalitu této pečlivě napsané práci. Náplní experimentální části práce bylo studium molekulární organizace HK ve vodných roztocích především pomocí vysoce rozlišovací ultrazvukové spektrometrie, dynamického rozptylu světla a elektroforetického rozptylu světla. Množství provedených experimentů a použitých experimentálních technik, s ohledem na jejich pracnost a časovou náročnost, dle mého názoru překračují rozsah běžných bakalářských prací. Studentka si v diskuzi experimentálních výsledků počíná velmi dobře, kdy se snaží spojit do správných souvislostí výsledky pořízené z odlišných instrumentálních technik. Grafy a tabulky jsou přehledné a čtenář se v nich může lehce orientovat. I v této kapitole se nacházejí drobné nedostatky: špatný popisek v tabulce 3. (str. 44) a špatné označení vzorku v textu na str. 49. Bakalářská práce Anety Chytilové zcela splnila požadavky definované v jejím zadání a představuje jednoznačný přínos v oblasti molekulární organizace HL ve vodných roztocích a zároveň je velmi dobrým podkladem pro studentčinu další badatelskou činnost. Práci hodnotím stupněm „Výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67628