HODINKA, J. Metody, technické prostředky a procedury plánování a navigace letu po volných tratích v podmínkách RVSM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Cíle práce, stanovené zadáním, byly splněny v celém rozsahu. Zvolená metoda zpracování práce odpovídá požadavkům zadání, ale byla vlastně již zadáním určena. Autor ji dodržel. Vlastní přínos autora spočívá především v uspořádání obsahu zprávy a ve vyváženosti rozsahu jednotlivých kapitol a odstavců. Přes omezené možnosti zaujímání vlastních stanovisek k problémům, zadaným k popisu, autor těchto omezených možností využil dobře. Text tím získal na přehlednosti a umožňuje čtenáři rychlou orientaci v něm. Obsah práce je v praxi využitelný beze zbytku. Hlavními směry využití je osvěta a předestřený přehled požadavků a činností, které musí být v současném letovém provozu respektovány. Práce je logicky uspořádána a má potřebné formální náležitosti. Některé použité zkratky a jejich popis v seznamu zkratek sice chybí, ale cenu práce to nesnižuje. Graficky a stylisticky je práce bez vad, ale nedokonalý pravopis (sem-tam hrubka, nerespektování rodů apod.) působí poněkud směšně. Práce s literaturou je dobrá. Student svou diplomovou práci zpracoval zcela samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Ptáček, Pavel

Cílem diplomové práce bylo podrobně popsat principy prostorové navigace RNAV, aplikace snížení minim vertikálních rozestupů RVSM, jejich technická a provozní řešení v zabezpečení a službách řízení letového provozu. Diplomová práce je rozdělena do třinácti kapitol, v nichž autor dosáhl cílů beze zbytku. Práce je na dobré odborné úrovni. Drobné chyby formálního charakteru (například vynechání číslování některých podkapitol nebo někdy méně kvalitní grafická výprava) jsou v celkovém kontextu diplomové práce pouze drobnou výtkou k jejímu, jinak velmi dobrému, zpracování. Logické uspořádání práce je velmi dobré, po stylistické a gramatické stránce nijak výrazně nevybočuje z běžného standardu. Patrná je dobrá práce autora s literaturou. Obsah práce je vyvážený a z hlediska jejího zadání ucelený. Drobné chyby, vyplývající z rozsahu použitých zdrojů, jistě nijak významně nezatížily přínos této zdařilé diplomové práce, kterou hodnotím stupněm výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12716