JUGL, A. Charakterizace medicínských biopolymerů ultrazvukovou spektroskopií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hurčíková, Andrea

Student Adam Jugl prokázal schopnost nastudovat si zadanou problematiku z dostupných literárních zdrojů. Bez potíží zvládl techniku ultrazvukové spektroskopie, která nepatří mezi běžné a jednoduché metody. Prokázal schopnost samostatně řešit zadané úkoly i navrhovat způsoby jejich řešení a samostatně navrhoval experimenty a vyhodnocoval naměřená data. Práce více než naplnila požadavky kladené na bakalářskou práci, naměřená data budou jako podklad pro publikaci v impaktovaném časopise. S ohledem k uvedeným skutečnostem uděluji za tuto práci známku „výborně A“ a po úspěšné obhajobě a složení státní zkoušky souhlasím s udělením titulu „bakalář, Bc.“

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krouská, Jitka

Bakalářská práce Adama Jugla je přehledně členěna na kapitoly, v teoretické části se student podrobně věnuje hyaluronanu – jeho struktuře, vlastnostem a využití. Jako druhý biopolymer byl vhodně zvolen karagenan, který má také velké množství možných uplatnění nejen v oblasti medicíny a farmacie, ale především má podobnou chemickou strukturu jako hyaluronan. Text je zpracován na dobré vědecké úrovni a dobře se čte. Student si dokázal v rámci bakalářské práce velice dobře osvojit speciální techniku, jakou ultrazvuková spektroskopie jistě je. Ze získaného objemu dat je zřejmé, že student byl velmi svědomitý a přesný nejen při přípravě vzorků, ale i při zpracování a vyhodnocování výsledků. Adam Jugl splnil všechny cíle uvedené v Zadání bakalářské práce. Z formulací závěrů a diskuzí získaných výsledků jasně vyplývá, že je schopen samostatné vědecké práce. Z formální ho hlediska mám pouze několik drobných připomínek, které však nijak nesnižují vynikající dojem z práce: - pozor na ujasnění a záměnu pojmů kyselina hyaluronová a hyaluronan - na str. 14 je překlep ve slově metyl, správně tedy methyl - na více místech v práci by bylo vhodné více oddělit tabulku (str. 15) nebo grafy (str. 19, 24, 25, 30) od předchozího nebo následujícího odstavce hladkého textu Bakalářskou práci Adama Jugla doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „A“ – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67636