KOTOUČEK, J. Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Venerová, Tereza

Student přistupoval k řešení zadaných úkolů s odpovídajícím nasazením a zaujetím. Bakalářská práce je na vysoké úrovni, zejména v experimentální části práce, kde student zvládl techniky stacionární fluorescence, anisotropie i časově-rozlišené fluorescence. S jeho prací a celkovým přístupem jsem byl velmi spokojena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pilgrová, Tereza

Předložená bakalářská práce studenta Jana Kotoučka se zabývá studiem přenosu protonu v excitovaném stavu v polymerních systémech. Bakalářská práce je psána srozumitelnou a čtivou formou. Co se týče obsahové stránky práce, chybí mi v úvodu práce motivace pro dané experimenty. Student se zmiňuje, že intramolekulární přenos protonu v excitovaném stavu slouží ke studiu hydrofilního obalu polymerů, ale není dále vysvětleno, jak souvisí tato problematika s aplikacemi, které uvádí v odstavci výše, konkrétně cílená doprava léčiv. Obecně mi chybí kapitola formulující cíle bakalářské práce, ke které by se student mohl vrátit v závěru práce, kde chybí právě celkové zhodnocení dosažených výsledků vůči cílům práce. Teoretická část je členěna do krátkých přehledných kapitol, jejichž obsah je dostačující pro pochopení základů práce. Student v experimentech využíval především fluorescenční sondu 3HNA, a proto by bylo vhodné do teoretické části zařadit alespoň krátkou kapitolu, jež se touto sondou zabývá, co se týče jejich vlastností a charakteristik. Chování sondy z hlediska jejího využití v experimentech má pak student uvedeno v části rešerše. Rešeršní část práce je zpracována přehledně a jasně, co se týče souvislosti s bakalářskou prací. V práci není pracováno s mnoha literárními zdroji, ale ty využité jsou zpracovány na velice dobré úrovni, přehledně a inspirativně pro danou práci. Kapitola Výsledky a diskuze je také psaná velice srozumitelně, ovšem neškodilo by přehlednější seřazení grafů vůči textu. Dohledávání příslušných grafů, na které byly uváděny odkazy v textu, působilo občas rušivě a nepohodlně. Z hlediska formálního a typografického nemám vážnějších výtek, jen několik následujících komentářů: - Rozprostření textu a kapitol do stránky by mohlo být pečlivější, zaplnění některých stránek působí rušivě. - Všechny proměnné by měly být psány kurzívou, a to nejen v rovnicích, ale také u popisků os grafů a ve vlastním textu. - Znak tečky v jednotkách g•mol-3 apod. není sjednocen pro všechny příslušné jednotky. - V kapitole příprava roztoků uvádíte jednotku dm3. Upozorňuji, že nelze kombinovat předpony jednotek (mikro a deci). - Není uvedeno vysvětlení jednotky M a M-1. V kapitole přípravy vzorků student užívá jednotku mol.dm-3, kdežto v kapitolách Výsledky a diskuze už používá jednotku M. - Vzhled grafů by měl být přizpůsoben vzhledu normálního textu (jak typem, tak velikostí písma) a student by měl zvážit počet čísel na osách, aby se graf nestal nepřehledným. Předložená bakalářská práce působí celkově dobrým dojmem, splňuje všechny požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě a s hodnocením „Výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67600