KLEMENT, J. Návrh víceplášťové tlakové nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Student splnil požadavky zadání v plném rozsahu, prokázal schopnost samostatného řešení daného technického problému, pro něž nepostačovala zadaná literatura.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Suchánek, Miroslav

Předložené bakalářské práci by prospěla větší přehlednost, jasná strukturovanost, analýza problémů a vymezení cílů a metod řešení. K přehlednosti by přispělo specifikování cílové funkce, návrhových proměnných a restikcí a využití principu superpozice při řešení. Chybí jasné a srozumitelné indexování veličin, které musí jednoznačně označovat komponentu, místo na ní a provozní stav. Často chybí nebo jsou nedostatečné odkazy a citace. Přestože se v práci vyskytuje řada nejasností, nepřesností a chyb je nutno kladně ohodnotit autorovo pracovní nasazení a snahu samostatně nastudovat dosti úzce zaměřenou problematiku pevnostní optimalizace tlakových nádob. Výběr literárních pramenů (vesměs vysokoškolských skript) nebyl příliš šťastný, zejména aplikace metody grafického řešení a hypotéz pevnosti uvedených v závěru práce působí poněkud archaicky. Bylo by vhodnější zaměřit se na odborné publikace zaměřené speciálně na oblast pevnostní optimalizace složených tlakových nádob, řada příspěvků majících vysokou odbornou úroveň vznikla také na ÚMTMB. Z práce je zřejmé, že náročné téma optimalizace víceplášťových nádob (z hlediska formulace cílů optimalizační úlohy - cílové funkce, návrhových proměnných a restrikcí) časově i koncepčně přesahuje možnosti bakalářské práce. Studenti 3. ročníku mají kromě běžných studijních povinností časově i znalostně omezené možnosti k výběru a studiu odborné literatury, k promyšlení a aplikaci získaných vědomostí a vypracování náročnější bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 12712