KRÁLÍK, P. Studium řezných vad při oxidačním dělení mezních tlouštěk konstrukční oceli pevnolátkovým laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Zadání vzešlo z průmyslu. Oxidační řezání mezních tlouštěk plechu vláknovým laserem není ještě zcela zvládnuto z hlediska dosahovaných vyšších drsností řezu. Student zkoumal tuto problematiku na dvou vzorcích plechu. Sám aktivně navrhoval experimenty a dodal jeden ze vzorků plechu. Výstupem jeho práce je sada doporučení ohledně strategie nastavování řezných parametrů a zjištění, že konstrukční ocel běžné kvality lze dělit laserem jen s výskytem zvýšené drsnosti řezné hrany. Výsledek je dobře využitelný v průmyslové praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hála, Michal

Zadání a cíle diplomové práce k dané problematice autor splnil. Teoretická část je zpracována přehledným a srozumitelným způsobem. Autor v této části dobře popisuje technologii laserového řezání. V další části autor zpracoval část týkající se řezných vad, tato část mohla být zpracována lepším, obsáhlejším způsobem i s ohledem hlubší seznámení s tzv. širokou spárou. Dále autor velmi obsáhlým způsobem popisuje praktickou část zejména odběr jednotlivých vzorků. Tato část je velice zajímavá nicméně málo přehledná. Dále byly zpracovány a vyhodnoceny cíle diplomové práce. V závěru autor zhodnotil dosažené výsledky, které jsou využitelné pro další praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71888