MIKULÍK, D. Technologie injekčního vstřikování termoplastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, František

Bakalářská práce se zabývá optimalizací parametrů přípravy zkušebních těles pro tahové zkoušky, vyrobených z amorfního a semikrystalického polymeru. V praktické části bylo dosaženo požadovaného výsledku. Student zpracoval práci samostatně a v období před odevzdáním s vysokým nasazením. Studentovi doporučuji více systematické práce, zlepšit práci s literaturou, dbát větší důraz na zpracování výsledků, zdokonalovat jazykovou úroveň. Práci hodnotím stupněm velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Přikryl, Radek

Předložená práce obsahuje nadprůměrný počet gramatických a pravopisných chyb (příčestí minulé, čárky v souvětích, překlepy), v obvyklém množství se objevují i typografické prohřešky. Studentovi byl předána elektronická verze dokumentu s připomínkami. Z hlediska věcné stránky tato práce srozumitelně popisuje problematiku injekčního vstřikování plastů a přiměřeně čerpá z dostupné odborné literatury. Výsledková část dává do souvislosti vlastnosti výrobku s technologickými parametry výroby a to na dvou materiálech. Měřenými vlastnostmi je hmotnost, rozměr výrobku a dosažená krystalinita. Poněkud nešťastné je hodnocení rozměrů vzorku na setiny mm pomocí posuvné měrky, v grafech ani v tabulkách není uvedena chyba měření. Diskutované závislosti v rozdílech jednotek setin mm jsou pak dle mého názoru irelevantní. Podobně hodnoty krystalinity srovnávané s hodnotou po rekrystalizaci v režimu nekontrolovaného chládnutí ztrácí smysl. Na druhou stranu oceňuji pečlivé provedení závislosti hmotnosti na všech parametrech a diskusi k těmto výsledkům. Stejně tak je nutno ocenit, že se student naučil pracovat s průmyslovým provedením vstřikolisu a zvládl výrobu vzorků včetně ladění technologických parametrů. Práci doporučuji k obhajobě s otázkami vztahujícími se k výše popsaným problémům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68071