BARTUSEK, J. Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů. Text má 78 stran textu a přílohy zahrnující měřená data a program v LabView. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Student pracoval samostatně, strávil mnoho hodin měřením v laboratoři a práci pravidelně konzultovat. Student k práci využil širokou škálu zdrojů zejména z oblasti vytápění a regulace. Téma práce velice aktuální a student využil nově instalované panely vytápění, musel řešit chyby v provedení panelů i v software, který byl pro panely vytvořen. Práce je velmi zajímavá a některé z výsledků by stálo za to publikovat v odborných časopisech a výsledky bude možno využít např. návrhu řídících systémů vytápění budov. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil body zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Charvát, Pavel

Diplomová práce má rozsah 78 stran a je rozdělena do 12 kapitol. V prvních šesti kapitolách se diplomant věnuje popisu konstrukčního řešení velkoplošného vytápění, otopných těles, regulačních ventilů a servopohonů a také popisu demonstračního panelu dvoutrubkové otopné soustavy, na kterém diplomant prováděl experimenty. Kapitoly 7 až 12 jsou věnovány výsledkům měření, jejich vyhodnocení a vyvození závěrů. V rámci zpracování diplomové práce provedl diplomant řadu experimentů zaměřených na studium dynamického chování otopných ploch podlahového vytápění a otopných těles s uvažováním vlivu regulačních ventilů. Experimenty zahrnovaly snímání povrchových teplot otopných ploch termovizní kamerou. Za účelem provedení experimentů musel diplomant na demonstračním panelu doplnit měření některých teplot a upravit monitorovací software vytvořený v prostředí LabView. Rušivým vlivem při experimentech byla hystereze termostatu elektrokotle, který je u demonstračního panelu použit jako zdroj tepla. Diplomant prokázal, že je schopen samostatně připravit a provést experimenty, vyhodnotit naměřená data a vyvodit závěry. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72140