OLŠAN, J. Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, František

Předložená rešerše zcela jistě není vyčerpávající, nicméně pro prakticky prováděné experimenty je možné ji považovat za dobrou. Experimentální část byla poměrně časově náročná a získaná data by si jistě vyžádala více pozornosti při jejich zpracování a diskuzích. V průběhu práce bylo dosaženo dvojnásobné hodnoty požadovaného výsledku a praktické cíle bakalářské práce byly splněny. Práci hodnotím velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Petruš, Josef

Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou polymerní směsi PP/PA6 s cílem posouzení vlivu použitých vstupních materiálů na výsledné vlastnosti připravených polymerních směsí. Cíl práce je připravit směs PP/PA6 „deklarovaných vlastností“, které nejsou blíže specifikovány, vyjma hodnoty relativního prodloužení v tahu 200 % (bez udání podmínek měření). Po formální stránce je práce téměř prostá jakýchkoli překlepů, pouze od tab. 12 dochází k rozkolu mezi pořadovým značením tabulek v záhlaví a jejich číslováním v textu. Teoretická část shrnuje základní fyzikálně-chemické principy mísitelnosti polymerů a výňatky z odborných publikací týkajících se studovaného tématu. Rešerše je uspořádána systematicky, vytknout lze ovšem poměrnou stručnost a neúplnost v oblastech, které by, zejména pro experimentální část, zasloužily hlubší rozbor (např. kap. 2.1.3). Obrázky a reakční schémata, převzatá z cizojazyčné literatury, by bylo vhodné editovat do jazyka práce, případně přepracovat ve vhodném programu pro zvýšení úrovně práce. V rámci experimentální části byla připravena rozsáhlá škála vzorků polymerních směsí PP/PA6 v závislosti na druhu vstupních materiálů a jejich hmotnostních koncentrací. Kladně lze hodnotit výběr metod pro důkladný popis termomechanického chování směsí včetně jejich morfologie. Správný výběr charakterizačních metod je ovšem následován již méně precizní formulací dosažených výsledků a diskuzí. Ačkoli je značení použitých PP, PA a kompatibilizátorů šifrováno, bylo by vhodné alespoň nastínit rozdíly ve vlastnostech použitých materiálů a uvést do souvislosti s výstupními hodnotami indexů toku taveniny, tahových křivek, apod. Nežádoucím jevem, pravidelně se vyskytujícím v diskusní části, je duplicita výsledků, tedy uvádění tabulkových hodnot (s mnohdy vysokými odchylkami měření) včetně jejich grafického znázornění. Vydařené SEM snímky jsou bohužel prosté měřítka a hlubšího popisu morfologie připravených směsí. FTIR spektroskopie dle autora neprokázala jasný důkaz o chemické vazbě mezi PA6 a kompatibilizátorem, přičemž pro toto tvrzení lze doporučit provedení výřezu a zvětšení studované oblasti FTIR spektra, případně druhou derivaci hodnot absorbancí pro rozkrytí překrývajících se absorpčních pásů. DSC analýza obsahuje nadbytečné DSC křivky prvních cyklů ohřevů, které nejsou nijak diskutovány a zejména nejsou určující pro autorův záměr posouzení míry kompatibilizace z důvodu vlivu termické historie. V práci je vyřčena řada hypotéz a odůvodnění pozorovaných jevů, u kterých ovšem chybí opora v citacích výsledků jiných relevantních studií. V závěru práce jsou stručně shrnuty podstatné výsledky experimentálních prací doplněné o autorovy poznatky a návrhy pro zkvalitnění výzkumu v rámci diplomové práce, které slibují naplnění potenciálu studované tématiky. Z výše uvedených důvodů hodnotím práci známkou C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70331