DVOŘÁK, J. Regulátor PH pro akvárium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem práce byl obvodový návrh, realizace a testování regulátoru pH vody v akváriu. Student si toto téma zvolil sám a zadanému tématu věnoval aktivně, problematiku konzultoval a předkládal různé způsoby řešení. Zásadním problémem bylo přizpůsobení vysokoimpedanční pH sondy k měřícímu systému. Řešení spočívá v převodu měřeného napětí sondy na frekvenci, která je pak měřena jednoduchým mikroprocesorovým systémem, který ovládá elektromagnetický ventil. Student provedl komplexní návrh hardware a firmware včetně výsledného oživení. Vzhledem k malým zkušenostem s programování mikrokontrolérů bylo právě sestavení firmware pro studenta nejobtížnější. Nakonec i tuto pasáž zvládl a systém regulace je plně funkční. Text je práce je přehledný v některých pasážích až příliš podrobný s minimálním množstvím chyb, především pak stylistických. Práci lze považovat za zdařilou a prokazující schopnost studenta samostatně řešit jak hardwarové tak i softwarové projekty.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Fedra, Zbyněk

Bakalářská práce je v podstatě realizace systému řízení, kde vstupem je údaj ze sondy a výstupem spínání ventilu. Podrobný úvod vysvětluje motivaci pro stavbu takového zařízení i potřebné chemické pozadí problematiky. Koncept převodu měřeného napětí na frekvenci je dobře zvolen nejen z důvodu galvanického oddělení sondy ale i jako výhodný způsob přenosu hodnoty ne delší vzdálenost. Vlastní program zařízení je mírně nepřehledný se strohými komentáři a zbytečně v jednom velkém souboru (rozdělení na moduly by přehlednosti pomohlo). Pro čtení z portu je používán registr PORTX, což v některých nastaveních může vracet špatnou hodnotu (má se číst PINX). Program také používá proměnné typu float, což by se dalo obejít a program výrazně zrychlit a zmenšit. Pro dekódování obdélníkového signálu je zbytečně složitě používáno 2 čítačů/časovačů. Pro takovouto aplikaci se používá záchytná jednotka čítače/časovače (mód input capture). Celkově je však vidět nemalé množství práce odvedené při řešení zadání a zde vytýkané chyby jsou spíše obrazem menších zkušeností, které však jistě student další prací v dané problematice získá.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 77185