BARTÁKOVÁ, V. Podnikatelský plán pro projekt Vrakotechna.cz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o kvalitní diplomovou práci, postavenou na základní rešeršní přípravě a provedené analýze. Praktické návrhy uvedené v diplomové práci jsou využitelné v praxi a mohou být inspirací pro management firmy. Doplňující otázky nejsou položeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle postavené v diplomové práci byly splněny. Diplomová práce je projektem pro zahájení konkrétních podnikatelských aktivit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A V diplomové práci byly zvoleny metody sběru sekundárních dat. Data byla zpracována a zhodnocena v analytické části práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Analytická část práce je málo kritická. Diplomantka však z analytické části práce vyvodila patřičné závěry, které jsou základnou pro návrhy.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy jsou využitelné pro praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je vypracována na adekvátní akademické úrovni. Po grafické stránce práce neobsahuje žádné zásadní chyby.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V diplomové prácí je obsažena základní rešeršní část. Literární zdroje uvedené v seznamu jsou v textu citovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

MBA, Martin Rajnoch ,

Diplomatka pracovala velmi samostatně a vnášela do projektu nové pohledy nejen na obchodní a finanční problémy. Svou diplomovou prací nám pomohla vyřešit některé problémové body projektu. Spolupráce byla příjemná a umím si představit diplomantku zaměstnat. Závěrečnou práci rozhodně DOPORUČUJI k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70976