PORT, M. Čtyřelektrodový impedanční pletysmograf [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Milan

Pan Bc. Martin Port měl za úkol v rámci své diplomové práce navrhnout impedanční pletysmograf. Nebyla požadována realizace, jen testování některých částí přístroje na nepájivém poli. Pan Port se především snažil získat informace o řešeném problému z dostupné literatury. Té prostudoval opravdu dost (seznam použité literatury má 51 položek). Vyžádal si celou řadu konzultací, na kterých byly probírány problémy spojené s návrhem impedančního pletysmografu. S pomocí vedoucího diplomní práce provedl testy velmi důležité části impedančního pletysmografu – zdroje konstantního proudu. Při tom bylo potvrzeno, že výpočet byl proveden správně a že zdroj proudu pracuje v rozsahu předpokládaných zátěží bezchybně a na zvoleném kmitočtu. Po formální stránce je předložená diplomová práce na průměrné úrovni. V textu práce jsou některé formulační nepřesnosti. Předložená diplomní práce splňuje zadání. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Student Martin Port vypracoval diplomovou práci z oblasti impedanční pletysmografie. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první, autor popisuje elektrické vlastnosti tkáně, počínaje elektrickými vlastnostmi buňky, vlastnostmi živé tkáně a jeho elektrického modelu. Autor zde uvádí dvě náhradní elektrická schémata tkání - na obrázku 2 a na obrázku 5. Očekával bych zde jejich srovnání a diskuzi vzhledem k zaměření práce. V další kapitole jsou pak popsány principy pletysmografických metod. Čtvrtá kapitola popisuje samotný návrh impedančního pletysmografu. Kapitola obsahuje hlavní blokové schéma přístroje a pak následuje rozbor a návrh jednotlivých bloků, který je poměrně jasně popsaný. Výpočty jsou také kompletní. Místy je však popis chaotický – například v popisu předzesilovací části autor několikrát uvádí stejná fakta či v kapitole 4.10 je popis funkce kompenzátoru Z0 nepřesný a zmatený. Diplomant do této kapitoly zařadil také některé základní obvody, které sice v práci dále využívá, ale dle mého názoru mohly být vynechány (vlastnosti operačního zesilovače a jeho základní zapojení, přístrojový zesilovač či RC články; celkem asi 10 stran textu). Z hlediska zadání v práci postrádám bod 3 – vliv odporu elektrod na měření. Tato oblast není v práci zpracována. Dle zadání měl autor dílčí části přístroje prakticky otestovat. V práci jsem našel jedinou zmínku na str. 43, že „byly testovány RC oscilátory“. Nejsou zde však uvedeny žádné výsledky testů - například ukázky naměřených průběhů, seznam přístrojového vybavení, fotodokumentace aj. Další zmínku o realizaci a testování jednotlivých částí navrženého obvodu jsem v práci nenašel. Z tohoto pohledu se pak jeví autorovo tvrzení v Závěru práce o realizaci pletysmografu a o splněném zadání za ne zcela korektní. Z formálního hlediska mám několik připomínek. Řada obrázků není v textu odkazována. Téměř všechny obrázky (kromě vlastních elektrickým schémat) jsou převzaty. To by příliš nevadilo, avšak kvalita některých těchto obrázků je malá. U některých obrázků se domnívám, že autor opomenul uvést zdroj (např. 37 až 41, 56). Soupis použitých pramenů obsahuje 61 zdrojů. Kromě kvalitních psaných a internetových bibliografických zdrojů (ne vždy úplných) obsahuje práce také několik odkazů na ne příliš nevhodné internetové stránky, např. [16] “Zápisy zdravotní sestřičky“ či [28] “Kutilův koutek” a jiné. Některé elektronické bibliografické údaje jsou uvedeny nesprávně jako odkazy přes vyhledavač Google, [18, 39, 51]. Z výše uvedených důvodů hodnotím práci stupněm E/55bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
55

eVSKP id 68380