KLÜGL, J. Nízkošumový zesilovač pro pásmo 70 cm [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Student si vybral jedno z méně komplexních témat, které bylo ještě dále zjednodušeno použitím integrovaného zesilovače oproti původnímu zadání předzesilovače s Ep-HEMT tranzistorem. Tématu se student věnoval cílevědomě po celou dobu projektu, jeho samostatnost a znalosti v tématu však byly malé. Práce je napsána srozumitelně a logicky, vztahy čerpané z literatury občas vykazují chyby vzniklé přepisem, chybějícími jednotkami a omezujícími podmínkami. Některé body měření, či výpočty v tabulkách chybí. U některých výsledků měření, např. u IP3, postrádám komentář a srovnání s předpoklady z teorie, či z literatury. Realizovaný zesilovač je funkční a má ucházející parametry. Zadání tak bylo splněno.

Navrhovaná známka
D
Body
64

Posudek oponenta

Vágner, Petr

Úkolem studenta bylo navrhnout selektivní vysokofrekvenční předzesilovač s nastavitelným výstupním atenuátorem a změřit jeho parametry. Po formální stránce je v práci řada nedostatků od zvláštního číslování úvodních stran římskými číslicemi, přes velmi špatnou angličtinu v abstraktu, až po špatné formátování popisků obrázků od strany 43 dále. Větším problémem je bohužel obsah práce. Podle zadání je jádrem návrh zesilovače, který ale není v práci obsažen, protože byl použit integrovaný zesilovač PGA-103. Student pouze v kap. 3.2 usuzuje na stabilitu zesilovače podle toho, že vypočtené kružnice stability neprotínají Smithův diagram, což je ale špatný předpoklad. Student se tedy věnoval zejména návrhu filtru a atenuátoru. Zvolený planární filtr není vzhledem k výsledným rozměrům pro tento kmitočet vhodný. Při jeho návrhu bylo použito pouze několik softwarových nástrojů, takže není jasné, jestli student porozuměl principu funkce a návrhu takového filtru. Alespoň výpočet šířky mikropásku mohl být v práci uveden - autor se však spokojil s odkazem na internetový online kalkulátor. Rovněž je patrné, že fullwave simulátor CST byl nesprávně použit, jak o tom svědčí např. obr. 3.13 na str. 27 s téměř desetidecibelovým zvlněním. Dále jsou v práci uvedeny informace, které nejsou nijak dány do souvislosti s jejím obsahem. Např. strana 36 - výpočet ztrát na vedení nebo vzorec 3.6 na straně 21. Jako příklad vyloženě nesmyslných tvrzení uvádím větu ze strany 40 „Velikost napětí Uc je dána typem připojeného koaxiálního kabelu,kterým bude celý zesilovač napájen.“, nebo tabulku 5.5 na str. 57, která obsahuje sadu záporných poměrů stojatých vln. Doporučuji, aby student zkušební komisi přesvědčil, zda jím předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci absolventa FEKT VUT v Brně.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 73226