HLAVÁČKOVÁ, A. Návrh systému motivace a hodnocení zaměstnanců ve společnosti DSB EURO s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mucha, Martin

Bakalářská práce je na dobré úrovni. Teoretické vymezení odpovídá tématu, doporučil bych však vymezit i mzdový systém. Analytická část je členěna na dvě části. První se zabývá mzdovým systémem a analýzou podnikových motivačních prvků, kde je vhodně uveden daňový pohled. V druhé části analýzy je zpracováno dotazníkové šetření u vybrané skupiny zaměstnanců, jehož výsledky slouží jako základ pro návrhy změn. Technika dotazníkového šetření byla převzata a studentkou upravena pro potřeby bakalářské práce (dle citace). Návrhy mohou být pro podnik přínosem, změnu hodnotícího formuláře považuji za pozitivní, časový harmonogram je optimálně nastaven, vzhledem k charakteru návrhů a k velikosti podniku. Literatura je až na drobné nedostatky přehledně členěna. Otázka: Nedomníváte se, že odhad nákladů na Vámi navrhnuté změny bude pro management firmy příliž ambiciozní?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Paděra, Vít

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40683