ŠENFLUK, P. Měření hmotnosti pomocí tenzometrů z elektronických vah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Povalač, Aleš

Zadání práce bylo zaměřeno na realizaci digitální váhy, která bude využívat běžně dostupných low-cost tenzometrů. Primárním cílem byla náhrada neznámého ASIC řešení váhy s výstupem na LCD displej za vlastní elektroniku, realizující zesílení, převod a vizualizaci měřené hmotnosti. Student v rámci semestrálního projektu vypracoval velmi kvalitní rešerši používaných zapojení, teoreticky zhodnotil požadovanou stabilitu jednotlivých prvků a provedl návrh s kvalitním zesilovačem a převodníkem. Bohužel v nasazeném tempu při zpracování diplomové práce polevil. Nad rámec zadání navrhl nízkonákladovou variantu s převodníkem z diskrétních součástek s dvojitou integrací, která se ukázala jako nefunkční. Měření v teplotní komoře, která byla nezbytná pro zjištění vlastností navrženého systému a implementaci potřebných kalibrací, realizoval poměrně pozdě, což se projevilo i na kvalitě jejich zpracování. V závěru uvedené tvrzení o nedostatečné kapacitě použitého procesoru ATmega8 vzhledem k implementované aritmetice není příliš relevantní, přímo se zde nabízí realizovat výpočty v pevné řádové čárce, množství textových konstant přesunout z RAM do FLASH, případně použít větší pinově kompatibilní procesor, např. ATmega328. Po formální stránce je třeba práci vytknout malý rozsah (34 stran), který souvisí s intenzitou práce v posledním semestru. Přesto oceňuji zejména kvalitní zpracování první části, zabývající se analýzou do současné doby veřejně neznámých informací o low-cost tenzometrech, a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Fuchs,, Michal

viz příloha

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 73248